Angajatorii vor beneficia de sprijin financiar lunar dacă angajează tineri în agricultură

Publicat de Florela Blidariu pe

Ce facilitaţi  prevede legea?

Conform prevederilor art. 3(1 ) litera a) din Legea 336/2018, angajatorul fermier este definit ca fiind

a)“angajator fermier – persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cooperativă agricolă constituită potrivit prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte forme de asociere care desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară.”

La acelaşi articol 3(1) litera b) găsim cine poate fi tânăr beneficiar al Programului, respectiv:

b)” tânăr beneficiar al Programului – persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, la unul dintre angajatorii fermieri prevăzuți la lit. a)” şi.

c)” loc de muncă nou-creat – locul de muncă pe care angajatorul fermier încadrează un tânăr beneficiar al Programului cu care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice”.

Art.3(2) din legea sus menţionata prevede cine poate beneficia de prevederile acestui Program:

(2)” Pot beneficia de prevederile prezentei legi angajatorii fermieri care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a)sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare;

b)desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;

c)nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;

d)nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;

e)se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;

f)se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program”.

Legea prevede ca tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezenţei legi, pentru categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Norme.

Conform normelor metodologice aprobate prin HG 325/2019 de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară,  angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai programului, derulat în perioada 2018-2020, va beneficia de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajata:

a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultura şi/sau industrie alimentară;

b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare;

c) 500 lei pentru persoanele fără studii.

În norme se prevede că pot  beneficia de prevederile Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, denumit în continuare Program, angajatorii fermieri prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării finanțării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) din Lege.

Implementarea Normelor metodologice se face de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare direcții.

Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30.000  lei în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.

Înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru înscrierea în Program, angajatorii fermieri prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, depun o cerere de înscriere  potrivit modelului prevăzut la anexă nr. 1 din Norme, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente:

a) Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

(îi) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018”, în original;

(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018”, în original;

(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;

(vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;

(vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

b) Pentru tânărul beneficiar, documentele necesare sunt:

(i) actul de identitate, în copie;

(îi) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare, și Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin hotărâre de Guvern, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum și certificate de calificare cu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, organizate în condițiile legii potrivit Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare;

(iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

Depunerea documentelor se face la direcții, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.