Contabilitate

Ordonanța de urgență privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 24 iulie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Dividende cuvenite asociaţilor/acţionarilor

Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată defineşte la art. 67(1) dividendul ca fiind cota- parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat/ acţionar. La aliniatul(2) din aceeaşi lege se arată că dividendele se distribuie asociaţilor/ acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Noutăți legislative apărute în iulie 2019

I. ORDIN Nr. 1888/2019 din 3 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată Important de reținut! În situatia în care încetează situaţia de inactivitate Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Extrase de trezorerie în format electronic începând cu data de 03.07.2019

Temei legal Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2425 din 26.06.2019, publicat în M.O. nr. 548/03.07.2019 Prevederile se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial (03.07.2019). Varianta 1 = în format electronic = fără comisioane  Extrasele aferente conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului pot fi vizualizate și descărcate, în format Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Cine depune declaraţia unică și care este termenul de depunere?

Declarația unică se utilizează pentru declararea impozitului și contribuțiilor sociale datorate, pentru veniturile realizate pe anul 2018, precum și a impozitului și contribuțiilor sociale datorate, pentru veniturile estimate pe anul 2019. Cine depune declaraţia unică? Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Noțiunile de venituri și cheltuieli în cadrul unei societăți

Noţiunile de „venituri” şi „cheltuieli” sunt întâlnite deseori în activitatea financiar-contabilă.  În vederea înţelegerii şi contabilizării într-un mod corect,  analizăm definițiile reglementate de art. 19 din OMFP nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificări ulterioare. Una dintre componentele esențiale ce Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ce este certificatul fiscal şi cum îl putem obţine de la ANAF

Certificatul de atestare fiscală este un act oficial care arată modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat de către contribuabil conform, Ordinului ANAF 3654/2015. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de către organul fiscal competent pe baza datelor Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale

Ordinul nr. 3357/23.11.2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 931/27.11.2017, are prevăzute în anexa nr.1 următoarele: Creanțele fiscale privind drepturi de rambursare/restituire ale contribuabililor/plătitorilor pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizii de restituire, în conformitate cu dispoziţiile art.28 Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Cum justificăm consumul de combustibil pentru autoturismele folosite de societate?

În scopul desfăşurării activităţii orice operator economic (societate, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală etc.) foloseşte de regulă un autoturism. Fie că acesta este în proprietatea operatorului economic, fie este închiriat sau primit în comodat, pentru justificarea consumului de carburant este necesar un document justificativ (factura sau bon fiscal). Pentru a Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum