Control ITM în domeniul relațiilor de muncă

Publicat de Alexandra Boicu pe

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul relațiilor de muncă, Inspecția Muncii are următoarele atribuții specifice:

 • controlează aplicarea reglementărilor legale, generale și speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

 • controlează stabilirea și acordarea drepturilor cuvenite salariaților ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;

 • controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

 • asigură la nivel național evidența muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidență al salariaților, precum și evidența zilierilor și a beneficiarilor prestațiilor acestora;

 • controlează folosirea forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată;

 • primește și transmite în sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de muncă, datele depuse de angajatori și beneficiari referitoare la salariați și la zilieri;

 • asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unități și verifică prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, și conciliază conflictele de muncă declanșate la nivelul unităților.

În domeniul relațiilor de muncă, în cazul unui control, inspectorii de muncă pot solicita următoarele documente, după caz:

1. Registrul unic de control

2. Actele constitutive ale angajatorului:

contract de societate;

statutul societății;

certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

hotărârea judecătorească de înființare;

autorizația de funcționare;

acte adiționale de modificare, completare;

procură notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului;

autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;

numărul salariaților și structura de personal, aprobată (Organigrama).

3. Registrul general de evidență a salariaților:

– registrul de evidență a salariaților completat conform HG nr. 905/2017;

foaia colectivă de prezență a salariaților;

documente justificative privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor fără plată, concediilor de studii, acordarea orelor suplimentare;  

– pentru dovedirea existenței unui raport juridic de muncă: facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, monetare etc.;

–registrul de procese verbale de predare-primire în cazul societăților de pază;

– normative de plată în acord în cazul societăților care practică acest tip de salarizare;

– dovezile de calcul ale drepturilor salariale.

4. Dosarele personale ale salariaților care trebuie să cuprindă:

– dovada realizării obligației de informare prevăzută la art.17 din Codul Muncii (dovada inmânării unui exemplar din contractul de muncă/ fișa postului etc.);

cerere de angajare;

curriculum vitae;

acte stare civilă;

acte de studii și calificare;

fișa de aptitudini;

contractul individual de muncă care va cuprinde salariul și elementele constitutive ale acestuia, potrivit legii;

actele adiționale și celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

actele de identitate;

avizul medical (fișa de aptitudine de la medicina muncii);

fișa postului;

acte privind cercetarea și aplicarea sancțiunilor disciplinare;

permisul de muncă (autorizația de muncă) în cazul salariaților cetățeni străini;

certificatul de cazier judiciar (unde este cazul).

5. Contractul colectiv de muncă (unde este cazul).

6. Regulamentul intern.

7. Pentru angajatorii care au ca obiect de activitate – selecția și plasarea forței de muncă dosarul trebuie să cuprindă:

actul constitutiv;

contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice și organizații patronale din străinătate;

acte doveditoare din care să rezulte condițiile și modul în care se va desfășura activitatea de mediere: spațiul, dotările și echipamentele utilizate, numărul, structura și calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relații cu parteneri de mediere străini;

– organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele și solicitările de locuri de muncă, precum și informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidență;

dovada înregistrării revisalului online;

documente ale cetățenilor români trimiși să lucreze în străinătate:

 •  actul de identitate;
 •  pașaportul, paginile cu fotografia și cu viza;
 •  actele de calificare;
 •  certificatul de sănătate;
 •  contractul de mediere;
 •  contractul individual de muncă, în limba română;
 •  certificatul de cazier judiciar;
 •  dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicția legală de a părasi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulație în afara granițelor țării;

alte documente necesare efectuării controlului în domeniul relațiilor de muncă.

Persoanele fizice sau juridice controlate au obligația de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate de către aceștia, necesare controlului ori cercetării evenimentului.

Constatările rezultate în urma controalelor și a cercetării evenimentelor, măsurile, precum și sancțiunile dispuse de inspectorii de muncă sunt consemnate de aceștia în procese-verbale.

Conform art. 23 din Legea nr. 108/1999, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

 • împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parțial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acțiune sau inacțiune a conducătorului unității, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locațiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fișa de identificare sau de a da informații despre evenimentul cercetat;

 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;

 • nerespectarea de către conducatorul unității, reprezentantul legal al acestuia, angajați, prepuși sau alte persoane aflate în locațiile supuse controlului, obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute mai sus se fac de către inspectorii de muncă.

UTIL! Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumatate din minimul amenzii prevăzute mai sus, doar dacă inspectorul de muncă a facut mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal (a se vedea art. 24 alin. (1) din Legea nr. 108/1999).

IMPORTANT! În cazul săvârșirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislației muncii sau de la normele de securitate și sănătate în muncă, Inspecția Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului (a se vedea art.26 din Legea nr. 108/1999).

În cazul în care angajatorii se consideră nedreptățiți, ei pot formula contestații împotriva proceselor-verbale încheiate de inspectorii de muncă, care sunt soluționate de instanța competentă, potrivit legii (a se vedea art. 20 din Legea nr.108/1999).


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.