Declarația unică

Publicat de Florela Blidariu pe

În Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 49/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului Declarație unică privind impozitul pe venit și  contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Acest formular se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune până la data de 15 martie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au realizat venituri impozabile din România sau/și din străinătate în anul 2018, estimează să realizeze venituri impozabile din România în anul 2019 sau cele care datorează contribuții sociale pentru anul 2018 și/sau 2019.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din
activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră
în suspendare temporară activității au obligația de a depune la organul fiscal declarația, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului se va depune declarația unică și pentru următoarele cazuri:

 • modificarea clauzelor contractuale sau rezilierea contractelor de cedare a folosinței bunurilor din patrimoniul personal (ex. contracte de chirie);

 • încetarea activității în cursul anului, respectiv întreruperea temporară a activității derulate de o persoană fizică pentru care venitul net din activități independente se determină pe baza normelor de venit;

 • încetarea sau suspendarea temporară a activității în cursul anului de
  către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală (1 și 5 camere).

Declarația se depune incepand cu anul 2019 numai prin mijloace electronice de
transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 • prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual (SPV);

 • pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Nu se mai poate depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă, prin scrisoare recomandată ca în anul precedent.

Declarația se completează pe surse și categorii de venit realizate în anul 2018 sau estimate a fi realizate în anul 2019 de către persoanele fizice, corespunzător situației fiscale. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte secțiune pentru fiecare  categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2019.

Începând cu veniturile realizate aferente anului 2018, organul fiscal NU mai emite decizii de impunere, astfel că declarația unică este responsabilitatea persoanei fizice care o întocmește, iar sumele de plată sunt stabilite prin autoimpunere. În declarația unică s-a introdus o secțiune (C) referitoare la datele informative privind stabilirea sumei de plată reprezentând impozitul pe venitul realizat/estimat și contribuții sociale datorate pentru anul 2018 și 2019. Prin completarea corectă a datelor solicitate la această secțiune rezultă suma de plată/ de restituit pentru anul 2018 ca urmare a regularizărilor efectuate, precum și obligațiile de plată pentru anul 2019 aferente veniturilor estimate.

Diferențele de plată pentru anul 2018 așa cum rezultă din declarație trebuie achitate până cel tarziu 15 martie 2019, aceasta fiind și o condiție pentru acordarea bonificației de 5% pentru depunerea prin mijloace electronice a declarației unice până în data de 31 iulie 2018.

Cine trebuie să plătească CAS (contribuția la pensie)?

Persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale și contracte de activitate sportivă) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, vor datora contribuția de asigurări sociale (CAS – 25%). Contribuția la pensie se aplică la un venit ales care nu poate fi mai mic decât 22.800 lei ( 12 salarii x 1.900 lei) pentru anul 2018. Persoanele fizice care se încadrează sub acest plafon de 22.800 lei pot opta pentru plata CAS.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, se efectuează prin cumularea veniturilor nete/brute și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală realizate în anul fiscal 2018.

Persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și persoane care au calitatea de pensionari NU datorează CASDe asemenea, nu se datorează CAS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală dacă persoana fizică realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

Cine are obligația la plata CASS (contribuția la sănătate)?

Pentru anul 2018 persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri cumulate peste plafonul de 12 salarii minime brute pe țară din următoarele surse:

 1. venituri din activități independente;
 2. venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 3. venituri din asocierea cu o persoană juridică; 
 4. venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 5. venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 6. venituri din investiții; 
 7. venituri din alte surse.

  Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează
  prin cumularea următoarelor venituri:

  • venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
  • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
  • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
  • venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;
  • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole;
  • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.
  • Sunt exceptați de la plata CAS și CASS salariații/ pensionarii care au venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

  Pentru impozitul pe venit, persoanele fizice au obligația să depună declarația unică pentru anul 2019 (SECȚIUNEA 1 de la Capitolul II) dacă estimează că vor realiza următoarele venituri:

  • activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe bază de norme de venit;
  • drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;
  • cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din arendă;
  • cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic pe bază de norme de venit.
  • activități agricole impuse în sistem real sau la normă de venit;
  • silvicultură și/sau piscicultură pentru care venitul net se stabilește în sistem real.

  În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CAS), persoanele fizice au obligația să depună declarația unică pentru anul 2019 (SECȚIUNEA 2 de la Capitolul II) dacă estimează că vor realiza venituri din activități independente (inclusiv contracte de activitate sportivă) sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală peste plafonul de 12 salarii minime brute – 24.960 lei (12 luni x 2.080 lei). În cazul în care plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de asigurări sociale pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri din activitate sportivă, atunci persoana fizică nu are obligația să completeze această secțiune din declarația unică.

  În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CASS), persoanele fizice au obligația să depună declarația unică pentru anul 2019 (SECȚIUNEA 2 de la Capitolul II) dacă estimează că vor realiza venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asociere cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse peste plafonul de 12 salarii minime brute – 24.960 lei.

  Nu au obligația de a completa secțiunea referitoare la CASS persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, contracte de activitate sportivă, arendă sau asocieri cu persoane juridice, pentru care plătitorul de venit reține la sursă impozitul.

  Persoanele fizice fără venituri pot să opteze pentru plata CASS, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se calculează prin aplicarea cotei de contribuție (10%) asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației.

  De reținut că persoanele fizice care doresc să redirecționeze din impozitul datorat pentru anul 2018, 2% sau 3,5% către organizații non profit/ culte religioase au posibilitatea să bifeze acesta secțiune din declarație și să completeze toate datele de identificare ale beneficiarului. Persoanele fizice care au obținut venituri din salarii sau pensii (pentru care nu depun declarația unică) au posibilitatea să redirecționeze din impozitul anual 2, respectiv 3,5% către entitățile non profit menționate mai sus, prin depunerea declarației
  230 până în data de 15 martie 2019, declarație care se depune la organul fiscal.

  Nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declarației unice constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 336, alin. (3) din Codul de procedură fiscală, nedepunerea la termenul prevăzut de lege de către persoanele fizice a Declarației unice se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. Pentru plata cu întârziere a obligațiilor datorate, persoana fizică va datora dobânzi și penalități de întârziere care însumează cumulat 0,03% per zi de întârziere.


  0 comentarii

  Lasă un răspuns

  Substituent avatar

  Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.