Despre sponsorizări. Cadrul legal

Publicat de Florela Blidariu pe

În România sponsorizările sunt reglementate de Legea 32/1994, lege publicată în M.Of. 129 din 25 mai 1994 și a intrat în vigoare de la data de 1 iunie 1994.

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Fiind un act juridic încheiat între două persoane (fie o persoană fizică și una juridică, fie două persoane juridice) sponsorizarea se realizează obligatoriu în baza unui contract în formă scrisă, în care se va specifica obiectul, valoarea și durata sponsorizării, precum și drepturile și obligațiile părților.

Orice ONG, asociație non-profit care desfășoară sau urmează să desfășoare, în România, activități în unul din domeniile următoare: cultural, artistic, educativ, învățământ, științific – cercetare științifică, umanitar, religios, filantropic, sportiv, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, asistență și servicii sociale, protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale sau în domeniul întreținerii, restaurării, conservării și punerii în valoare a monumentelor istorice.

Actul prin care unei persoane fizice i se pun la dispoziție în mod gratuit bunuri sau bani, de către o altă persoană fizică sau juridică, se numește mecenat și nu sponsorizare. Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.

Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata și valoarea acestuia. Chiar dacă în codul civil există o limită de sumă până la care un astfel de act nu e necesar a fi autentificat, pentru a beneficia de deductibilități fiscale el va fi autentificat indiferent de valoarea sa.

Așadar între sponsorizare și mecenat există similitudini, dar și deosebiri esențiale, mai ales în ce privește actele juridice încheiate pentru fiecare act în parte.

Nu se pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget. De exemplu – dacă o firmă încasează subvenții pentru acoperire de cheltuieli sau pentru investiții nu va putea utiliza acele subvenții pentru a efectua o sponsorizare.

Instituțiile și autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociații familiale și nici societăți comerciale private.

Limitele sponsorizării

Puteți sponsoriza, ca persoane juridice, PFA, liber-profesioniști, etc., în condițiile legii, cu orice sumă doriți! Limitarea legată de cuantumul sumei sponsorizate ține de: bugetul alocat acestora, dacă sponsorul are un astfel de buget, de reguli interne ale sponsorului, de capacitatea să financiară, dar în nici un caz de vreo prevedere legală ce să prevadă explicit o limită minimă sau maximă cuantumului sumei sau valorii bunurilor sponsorizate.

Limitările de deductibilitate fiscală pentru persoane juridice sunt:

  1. Pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit limita deductibilităţii este 0.05% din cifra de afaceri contabila dar nu mai mult decât 20% din impozitul pe profit datorat. Suma deductibilă se calculează cumulat de la începutul anului fiscal. Înainte de 01.04.2019 nu existau cerinţe speciale pentru a sponsoriza. După 01.04.2019 se pot deduce doar acele sponsorizări efectuate către ONG, inclusiv instituţii de cult înscrise într-un registru ANAF special înfiinţat.
  2. Pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor limita deductibilităţii este 20% din impozitul pe venit datorat. Suma deductibilă se calculează pentru fiecare trimesru în parte. Înainte de 01.04.2019 sponsorizarea era deductibila doar dacă beneficiarul sponsorizării avea un serviciu licenţiat şi era acreditata de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. După 01.04.2019 se pot deduce doar acele sponsorizări efectuate către ONG, inclusiv instituţii de cult înscrise într-un registru ANAF special înfiinţat.
  3. Pentru Persoanele fizice autorizate (PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, liber-profesioniștii care obțin venituri din activități comerciale sau liberale) Limita deductibilității fiscale a sumelor plătite ca sponsorizare, pentru a fi recunoscute ca o cheltuială deductibilă pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și care au obligația de a conduce evidență contabilă este de 5% aplicat la diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol. Aceste persoane pot decide și direcționarea către entități non-profit sau instituții de cult a unui procent din impozitul pe venit. Procentul ce poate fi direcționat, din impozit, de către aceste persoane este 2% sau 3,5%, din impozit, după caz, până la data de 31 martie 2019 , respectiv 3,5% începând cu data de 1 aprilie 2019. Direcționarea efectivă din impozit se va face de către ANAF în baza opțiunii exprimate de persoană prin declarația unică depusă la ANAF.

Condițiile de exercitare a dreptului de deducere fiscală. Fie că vorbim de persoane juridice fie de persoane fizice autorizate

1. Existența contractului în formă scrisă. Forma și conținutul lui trebuie să respecte prevederile legii sponsorizării.

2. Dovada plății efective a sponsorizării. Atenție! Plata sponsorizării nu poate fi anterioară contractului!

3. Până la 31 martie 2019, pentru persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – condiția pentru deducerea sumelor era că beneficiarul sponsorizării să aibă un serviciu social licențiat. Totodată, până la acea dată PFA puteau direcționa 2% din impozit către ONG fără serviciu social nelicențiat și 3,5% către entități cu cel puțin un serviciu social licențiat.

4. De la 1 aprilie 2019, pentru toate persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate care sponsorizează, condițiile de la punctele 1 și 2 nu mai sunt suficiente. Pentru a deduce fiscal sumele sponsorizate este necesar ca, la data plății, să verifice dacă entitatea sponsorizată este înscrisă în registrul ANAF special înființat în acest sens.

Codul fiscal permite reportarea sumelor ce nu se pot deduce într-un an fiscal la plătitorii de impozit pe profit sau într-un trimestru pentru plătitorii de impozit pe venit, timp de 7 ani fiscali, respectiv 28 de trimestre.

Atenție! În trimestrul I din 2019 se aplică aceleași reguli de deductibilitate fiscală ca în 2018! Abia din 1 aprilie 2019 se schimbă aceste reguli.

Donațiile de pe facturile de telefon nu sunt sponsorizări și nu se pot deduce!

Registrul ANAF pentru entitățile non-profit pentru care se acordă deduceri fiscal. Cine se va putea înscrie în acest registru?

Orice ONG sau instituție de cult în baza unei cereri scrise.

Care sunt condițiile cumulative pe care un ONG sau unitate de cult trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi înscrise în acest registru?

La data depunerii cererii, să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să desfășoare activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit 
art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Așadar va depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că desfășoară efectiv activitate în scopul pentru care a fost constituită. Asta presupune să aibă venituri din cotizații, taxe de înscriere, să aibă acțiuni sau să fie capabilă să demonstreze că a inițiat acțiuni în concordanță cu scopul său.
Înseamnă că și-a depus toate declarațiile fiscale. Atenție! Trebuie să depună 101 chiar dacă nu au activități economice.
Înseamnă că și-a depus toate bilanțurile de la înființare și până la data cererii.

Obligații legate de acest registru:

Sponsorul persoană juridică, plătitoare de impozit pe profit sau de impozit pe venit, ori persoană fizică autorizată, va fi obligat să verifice după data de 1 aprilie 2019 dacă sponsorizarea pe care o efectuează este către o entitate înscrisă sau nu în acest registru. Dacă nu este înscrisă în registru nu vor putea deduce sumele sponsorizate chiar dacă există contract și dovada plății sponsorizării.

Dacă persoana fizică optează pentru direcționarea unei sume către o entitate și agreează cu angajatorul său ca acesta să vireze în contul său 3,5% din impozitul pe venituri din salarii, angajatorul va fi obligat să verifice dacă entitatea figurează în acel registru și dacă nu poate refuza reținerea și virarea banilor.

Dacă persoana fizică depune la ANAF formularul 230 și/sau bifează opțiunea de direcționare din impozitul pe venit a 3,5% către o astfel de entitate, ANAF va verifica dacă entitatea respectivă figurează în acel registru. Dacă nu figurează, nu i se va vira nimic.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.