Formularul 230 se poate depune până la 25 mai 2021

Publicat de Florela Blidariu pe

În Monitorul Oficial nr. 34/12.01.2021 a fost publicat şi O.P.A.N.A.F nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Prin acest act normativ se aprobă, printre altele, modelul formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat,care se utilizează pentru redirecţionarea a până la 3,5% din impozitul aferent anului 2020.

Ce trebuie să ştiţi despre Declaraţia 230:

Depunerea formularului

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

– venituri din salarii şi asimilate salariilor;

– venituri din pensii;

– venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determina în sistem real;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. Contribuabilii completează formularul în următoarele situaţii:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

Termen de depunere:

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii.

Organul fiscal central competent

Formularul se completează în două exemplare:

– originalul se depune, după caz, la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Modul de completare şi depunere

Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu buna- credinţă informaţiile prevăzute de formular.

Persoanele fizice care optează pentru direcţionarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, precum şi pentru acordarea de burse private completează în mod corespunzător formularul  „Anexa nr. . . . la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

În această situaţie se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230 cu numărul anexelor completate şi depuse împreuna cu acesta.

Cererea se depune împreuna cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Formularul „Anexa nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.

Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Contribuabilii care realizează alte venituri decât cele menţionate mai sus şi pentru care sunt obligaţi să depună declaraţia unică (având acelaşi termen 25 mai) îşi pot exprima opţiunea de redirecţionare a 3.5% din impozit prin declaraţia unică completând toate datele de identificare a entităţii beneficiare.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.