IMM INVEST 2021

Publicat de Florela Blidariu pe

SUNT ELIGIBILI DE PRINCIPIU OPERATORII ECONOMICI, CARE:

 • au fost inființați și funcționează în baza prevederilor Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în oricare dintre formele prevăzute de aceasta: S.R.L., S.A., S.C.S., S.C.A., S.N.C.; sau
 • au fost autorizați să funcționeze ca PFA, II sau IF conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; sau
 • sunt organizați și funcționează ca societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare; sau
 • au fost înființați ca SRL-D conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Organizatiile Non Guvernamentale, Asociatiile si Fundatiile, cooperativele agricole și societățile care desfășoară activități economice și care indeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sau dupa caz îndeplinește condițiile de încadrare în categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv
  profesioniștii asa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale. a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, respectiv:

BENEFICIARUL ESTE ELIGIBIL ÎN CADRUL PROGRAMULUI DACĂ ÎNDEPLINEŞTE CUMULATIV CRITERIILE:

 • în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară
  anuală depusă;
 • în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii,
  respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni,
 • IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
  a) procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială;
  b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
  c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
  d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;
  e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
  f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
  g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
  h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului;

CE CODURI CAEN NU SUNT ELIGIBILE?

Codurile CAEN excluse finantarii/garantarii prin Program sunt cele de la Art.10 din NM (Anexa la HG 282/220) de aplicare a OUG 110/2017, modificata si completata prin OUG 42/2020. Pentru garantarea oferita de
FNGCIMM trebuie sa indepliniti cumulativ, atat conditiile de eligibilitate cat si cele ale codulului CAEN cf. NM la OUG110/2017 cu modificarile si completarile actuale (OUG42/2020). Potrivit art. 10 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, aprobate prin HG 282/2020, nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
a) 920 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
b) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);
1200 – Fabricarea produselor din tutun;
2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei;
2051 – Fabricarea explozivilor;
4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
c) activităţi de investigare şi protecţie:
801 – Activităţi de protecţie şi gardă;
802 – Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
803 – Activităţi de investigaţii.

FUNCȚIE DE TIPUL INTREPRINDERII ȘI TIPUL CREDITELOR, VALOAREA MAXIMĂ A ÎMPRUMUTURILOR ȘI PROCENTELE DE GARANTARE SUNT CONFORM TABELULUI DE MAI JOS:

Tip IMMValoare cumulata
Credite de investitii
si Linii de credit
Valoare maxima
Credit de
investitii
% garantare
Credit de
Investitii
Valoare maxima
Credit capital de
lucru
% garantare
Credit capital de
lucru
Micro10.000.00010.000.00080%500.00090%
Mici10.000.00010.000.00080%1.000.00090%
Mijlocii10.000.00010.000.00080%5.000.00080%


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.