LEGE nr. 59 din 6 aprilie 2021

Publicat de Florela Blidariu pe

Privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 6 aprilie 2021

Articolul I

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

3. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

– La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. La articolul I punctul 1, alineatul (5^1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății prevăzut la art. 8^1 alin. (1).

5. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

1^1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul, de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în condițiile art. 4 alin. (3), în cazul angajaților sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, al angajaților din penitenciare și al personalului din unitățile sanitare publice, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte nu se depune în cazul în care părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. La articolul I, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1-2^3, cu următorul cuprins:

2^1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 4

(1) Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

2^2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere conform dispozițiilor art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit dispozițiilor alin. (3), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași perioadă.

2^3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) și alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Drepturile bănești aferente zilelor libere acordate în condițiile art. 1 familiilor monoparentale, ca urmare a opțiunii exprimate în conformitate cu dispozițiile alin. (1^1), se calculează și se plătesc astfel:

(3) În situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), numai în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere și cu condiția respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) și c). În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceștia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezentului alineat.

(4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. (3), însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). În situația prevăzută la alin. (1^1), majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui însoțite de declarația pe propria răspundere a acestuia că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.

7. La articolul I punctul 4, articolul 8^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 8^1

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în situațiile reglementate prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății emis în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada prevăzută:

a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile/instituțiile de învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității;

b) de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitatea/instituția de învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară.

(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b) părintele va depune la angajator, pe lângă actele prevăzute la art. 2 alin. (3), și o copie a deciziei conducerii unității/instituției de învățământ.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.

(5) Unitatea/Instituția de învățământ comunică părinților decizia prevăzută la alin. (2) lit. b) în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare și prin afișare pe pagina de internet a unității/instituției de învățământ și a inspectoratului școlar județean.

Articolul II

În cazul familiilor monoparentale, indemnizația acordată corespunzător zilelor libere, precum și majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în condițiile art. 2-4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu constituie debit și nici nu se recuperează.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.