fbpx

Legislația comerțului online

Publicat de Elena Nicolii pe

Magazinele online au în general activitate de vânzare – cumparare de marfă, adică bunuri pe care entitațile le cumpară în vederea revânzării, în aceeași formă. Însă se pot comercializa și produse proprii sau servicii.

1.Legislația aplicabilă

Comerțul online este supus anumitor reglementări speciale:

 • Legea 365/2002, privind comerțul electronic și HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comerțul electronic;

 • OPANPC 72/2010, privind unele măsuri de informare a consumatorilor ;

 • Legea concurenței nr. 21/1996.

 • În data de 25 mai 2018 intra în vigoare Regulamentul UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR)

 • Acestea se completează cu legislația aplicabilă oricărui SRL: Legea societăților comerciale; Legea contabilității; Codul fiscal; Legea 650/2002 pentru aprobarea OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, etc.

1.1.Prevederile legii 365/2002 și a normelor metodologice aferente

Furnizorul de servicii trebuie să pună la dispoziția destinatarilor şi autorităţilor publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent şi gratuit cel puţin la următoarele informaţii:

 • numele sau denumirea furnizorului de servicii;

 • domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;

 • numerele de telefon, fax, email şi orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct şi efectiv;

 • numărul de înmatriculare în registrul comerţului;

 • codul de înregistrare fiscală;

 • datele de identificare ale autorităţii competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;

 • titlul profesional şi statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum şi a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii desfăşoară o activitate profesională reglementată;

 • tarifele pentru serviciile oferite cu menționarea scutirii, includerii sau neincluderii TVA precum și cota de TVA dacă este cazul;

 • includerea sau neincluderea în preţ a cheltuielilor de livrare, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;

 • orice alte informaţii pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziţie destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Obligaţia se consideră îndeplinită în cazul în care furnizorul unui serviciu afişează aceste informaţii într-o formă clară, vizibil şi permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv.

Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Furnizorul de servicii este obligat să pună la dispoziţia destinatarului, înainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcută de furnizorul de servicii, cel puţin următoarele informaţii:

a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;

b) dacă contractul, odată încheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii şi dacă este accesibil sau nu;

c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie destinatarului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

d) limba în care se poate încheia contractul;

e) codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informaţii despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice; Contabilitatea magazinelor online

f) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.

Contravenții

Constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei fapta furnizorului de servicii care:

a) efectuează comunicări comerciale încălcând condiţiile prevazute de lege și menționate în alineatele anterioare;

b) nu pune la dispoziţia destinatarilor şi autorităţilor publice informațiile generale prevăzute mai sus, ori nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte;

c) nu respectă prevederile privind informarea destinatarilor;

d) încalcă obligaţia prin care furnizorul de servicii are obligaţia să ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care să permită identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptării acesteia.

e) încalcă obligaţia prin care clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispoziţie destinatarului într-un mod care să îi permită acestuia să le stocheze şi să le reproducă.

f) încalcă obligaţia prin care, în cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcută de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligaţia de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia;

h) nu furnizează informaţiile solicitate de autoritățile competente sau furnizează informaţii inexacte;

1.2.Prevederile Ordinului 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

Ordinului 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor i-au fost aduse modificări în 2014 prin Ordinul 594/2014 (care a intrat în vigoare începând cu 21 ianuarie 2015).

Acest ordin prevede în principal obligația de a pune pe site sigla ANPC.

Toţi operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la serviciile turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce (comerţ electronic), sunt obligaţi să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link vizibil către adresa oficială de web a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (www.anpc.gov.ro), denumit PROTECŢIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C.

1.3. În data de 4 mai a.c. au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Tipuri de date pe care le pot colecta magazinele online

Cu excepția categoriilor speciale de date sau așa numitele date sensibile (legate de sănătate, viață sexuală, orientare politică, etc.) nu există limitări cu privire la tipurile de date colectate. Se pot întâlni următoarele categorii de date colectate:

 • Datele consumatorilor obținute ca urmare a unei comenzi
 • Datele persoanelor înscrise la newsletter
 • Datele vizitatorilor paginii web
 • Datele vizitatorilor paginii de Facebook
 • Datele angajaților
 • Datele clienților dintr-un CRM
 • Datele candidaților la joburile oferite

Cum și unde se pot folosi datele colectate

GDPR nu stabilește scopuri sau locuri în care nu ar putea fi folosite datele colectate. Doar că scopul trebuie văzut în legătură cu temeiul legal al prelucrării, mai ales pentru a răspunde la legitimitatea scopului.

Ce obligații au angajații magazinelor online când procesează datele?

Magazinul ar trebui să oblige angajații să respecte scopul pentru care sunt prelucrate datele și confidențialitatea acestora și să îi instruiască cu privire la importanța acestor lucruri.

Datele personale pot fi prelucrate potrivit condițiilor prevăzute la art. 6 din GDPR cu consimțământul clientului pentru:

 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • interesul legitim.

Ce măsuri trebuie luate de către magazinele online pentru protecția datelor

GDPR se aplică la toate prelucrările de date personale – de la o listă de prezență la un eveniment până la date de sănătate colectate de spitale. De aceea, articolul 32 din GDPR dă doar niște linii directoare generice cu privire la măsurile tehnice și organizatorice. Este la latitudinea fiecărui magazin să identifice ce înseamnă adecvat în aceste condiții.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.