Necesitatea și importanța politicilor contabile

Publicat de Florela Blidariu pe

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, regulile şi practicile specfiice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea siuațiilor financiare anuale. Politicile contabile trebuie elaborate de fiecare entitate având în vedere specificul activităţii desfăşurate. La elaborarea politicilor participa specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.

Administratorul entităţii trebuie să aprobe politicile contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv procedurile proprii de lucru. În cazul entităţilor care nu au administrator, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionarii entităţii respective.

Exemple de politici contabile:

      – alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor;

      – reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora;

     – înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea sau a unor cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constantă a imobilizărilor corporale trecute în conservare;

     – alegerea metodei de evaluare a stocurilor;

     – contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent;

     – corectarea erorilor nesemnificative etc.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile cuprinse în OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. În contextul aplicării corecte a Reglementărilor menţionate mai sus şi a prezentării unor situaţii financiare anuale reale şi fidele se impune ca o necesitate întocmirea politicilor contabile care reprezintă un ghid pentru furnizarea informaţiilor necesare întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a notelor explicative ca o componentă a acestora.

De regulă, politicile contabile aprobate de administrator nu se schimbă în  cursul unui exerciţiu financiar. Sunt însă şi situaţii  care determină modificări ale politicilor elaborate. Modificările pot fi determinate de:

   –  iniţiativa entităţii datorită unei modificări excepţionale intervenită în situaţia entităţii (schimbarea acţionariatului, datorată intrării într-un grup, dacă noile metode asigură furnizarea unor informaţii mai fidele sau în cazul fuziunii/ divizării, caz în care se impune armonizarea politicilor contabile ale societăţilor absorbite cu cele ale societăţii absorbante etc.). În aceste situaţii modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale;

   – o decizie a unei autorităţi competenţe şi care se impune entităţii (cum ar fi o modificare de reglementare contabilă), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar  menţionată în acestea.

Schimbarea administratorului entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile.

În concluzie, modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile. În cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie să menţioneze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum şi motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informaţii credibile şi mai relevante, astfel încât utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat şi că efectul modificării se vede în rezultatele raportate ale perioadei.

Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiilor precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat, cont 1173” Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”, dacă efectele modificării pot fi cuantificate. Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiului financiar curent se contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli şi venituri ale perioadei.

Constituie contravenţie neîntocmirea şi neaprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de lege şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei conform art.41 din Legea contabilităţii nr.82/1991.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.