Noutăți legislative apărute în iulie 2019

Publicat de Florela Blidariu pe

I. ORDIN Nr. 1888/2019 din 3 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Important de reținut! În situatia în care încetează situaţia de inactivitate fiscală a contribuabilului (care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 317 din Codul Fiscal), organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit iniţial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA.

 

II. ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile.

 1. Cine depune raportarea semestrială?

  Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 se aplică entităţilor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

 2. Cine nu depune raportarea semestrială?

  Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2019, cele care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară, înfiinţate în cursul anului 2019 si persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

 3. Care este termenul pentru depunerea raportărilor semestriale?

  Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 14 august 2019.

III. Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

 

 1. Durata anuală de prestări servicii pentru zilieri.

Maxim 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, pentru acelasi beneficiar.

Maxim 120 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari.

Exceptii: maxim 180 de zile în decursul unui an calendaristic, pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic.

 

 1. Obligațiile beneficiarului („angajatorul”):

Registrul electronic al zilierilor: Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.

Excepție: pentru zilierii care prestează activități în domeniile menționate anterior la durata anuală, Registrul electronic de evidență a zilierilor se întocmește lunar.

Cota forfetară: Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană potrivit prezentei legi.

Plata cotei forfetare: se face o dată pe an.

Remunerația netă : nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.

 

 1. Registrul electronic de evidență a zilierilor : Se va înființa până la data de 20.12.2019

 2. De când se vor transmite informațiile în Registrul electronic?

  Din februarie 2020.

IV. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

 1. Beneficiar real: orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

 2. Declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali: se va depune la Registrul Comertului în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare sau ori de câte ori au loc modificări (în termen de 15 zile de la data modificării).

Ce informații cuprinde?

Datele de identificare ale beneficiarului real: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

De când se depune? Depunerea se face începând cu data de 21.07.2020, pentru societățiile înființate până la data de 21.07.2019.

Sancțiune pentru nedepunerea declarației: amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. În situația în care, declarația nu se depune în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de contravenție, se va dispune dizolvarea societății.

 

 1. Raportări la Oficiu (ONPCSB)

Unități raportoare: sunt prevazute la articolul 5, alin. 1.

Obligații de raportare: Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

Persoana desemnată: unitățile raportoare desemnează persoana care să țină legatura cu Oficiul până la data de 20.01.2020.

 

V. Legea Nr. 136/2019 din 12 iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

 

Important de reținut! Până la data de 31 decembrie 2019, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.