Nu ai aflat încă noutățile legislative din 2018? Am pregătit un material care te-ar putea lămuri.

Publicat de Alexandra Boicu pe

Anul 2018 a venit rapid, aducând cu el și câteva schimbări legislative. Nu-i nimic, noi am pregătit un material care te va lămuri rapid fără să te chinui să cauți tu legile noi. Citește articolul de mai jos și asigură-te că respecți întocmai noile schimbări.
LEGEA 86/2018 – Modificări Legea zilierilor
– A fost extinsă perioada maximă pentru care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar şi pentru activităţile din domeniul viticol (maxim 180 de zile într-un an); perioada „standard” pentru care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar este de 90 de zile într-un an calendaristic.
– Au fost extinse domeniile în care se poate presta activitate de către zilieri, fiind adăugate şi următoarele:
a) Restaurante – clasa 5610;
b) Alte activităţi de alimentaţie – CAEN 5629;
c) Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.
– A fost creat cadrul legislativ primar pentru înfiinţarea agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră. Criteriile şi procedura de acreditare a acestora se va aproba prin hotărâre de Guvern.
– Zilierii angajaţi prin intermediul unei agenţii de intermediere vor putea desfăşura activitate pentru acelaşi angajator pe o perioadă de maxim 180 de zile într-un an calendaristic (faţă de 90 de zile perioada „standard”).
– Pentru veniturile realizate de zilieri aceştia datorează impozit pe venit reţinut la sursă de plătitori. Nu se datorează contribuţii sociale (CAS şi CASS).
LEGEA 88/2018 – Modificări Codul muncii
– A fost precizat în mod clar faptul că încheierea contractului individual de muncă trebuie să se facă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. La fel şi transmiterea datelor către REVISAL (ITM).
– S-a precizat faptul că pentru salariaţii mobili şi pentru cei care desfăşoară activitate la domiciliu, angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic în condiţiile stabilite prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată.
– A fost introdus un plafon maximal pentru contravenţia constând în primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă (sau cu contract suspendat sau în afara programului de lucru convenit); aceasta se va sancţiona cu amendă de 20.000 lei (10.000 de lei pentru munca în afara programului cu timp parţial convenit) pentru fiecare persoană identificată, fără însă a se depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.
OUG 25/2018 – Modificări Cod fiscal, Cod de procedură fiscală şi Taxă auto
A. MODIFICĂRI LA CODUL FISCAL
IMPOZITUL PE PROFIT
– Contribuabilii care efectuează sponsorizări vor avea obligaţia de a depune o declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor pana in data de 25 martie a anului urmator celui in care au inregistrat cheltuielile respective. Modelul declaratiei se va aproba prin Ordin ANAF.
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
– Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi pot opta, o singură dată, să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind definitivă atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile. Calculul şi plata impozitului pe profit se va efectua luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. Prevederea se aplică începând cu 1 aprilie 2018.
– Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
– Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări vor avea obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor pana in data de 31 ianuarie a anului urmator celui in care au inregistrat cheltuielile respective.
IMPOZITUL PE VENIT
– Pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului, plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul la sursă, impozitul fiind final. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, se declară şi se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Acelasi tratament au si persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala.
– Persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venit, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
Declaratia unica 212 privind impozitul pe venit si contributii sociale se depune pana in data de 15 iulie 2018 inclusiv, iar incepand cu anul 2019 declaratia se va depune pana in data de 15 martie inclusiv a anului urmator realizarii veniturilor.
B. MODIFICĂRI LA CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ
– În cazul decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eşalonare la plată, organul fiscal central va rambursa taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
– În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată se menţionează de debitor în cererea depusă pentru acordarea eşalonării (contribuabilul nu mai trebuie să mai depună programul de restructurare sau de redresare financiară). Organul fiscal verifică şi constată situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti din informaţiile prezentate de debitor în cerere şi/sau din informaţii şi/sau documente relevante deţinute de organul fiscal.
– În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, cererea de eşalonare poate fi însoţită de o propunere de grafic de eşalonare la plată.
– Pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate, cererea de eşalonare se soluţionează de organul fiscal în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.
– În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, nu se emite acord de principiu privind eşalonarea la plată.
– Pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează şi se comunică pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată, după finalizarea eşalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată.
C. MODIFICĂRI LA PROCEDURA DE RESTITUIRE A TAXELOR AUTO
– Restituirea taxelor auto se va face doar în baza cererii de restituire în care se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei auto.
– Modelul de cerere privind restituirea sumelor se va aproba printr-un ordin al MFP in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.
– Solicitantul nu mai trebuie să anexeze la cerere niciun alt document.
– Dispoziţiile de mai sus se aplică şi cererilor aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
OPANAF 888/2018 – Declaraţia unică 212
– Declaraţia se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
a) declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017;
b) declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
c) declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale (CAS şi/sau CASS) şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
– Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.
– Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului ”Spaţiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
– Declaratia unică are două capitole mari: cap.1 cuprinde veniturile realizate în anul 2017, iar cap.2 cuprinde datele privind veniturile estimate pe 2018. Pentru veniturile realizate in 2017 si declarate de contribuabil, organul fiscal va emite decizie de regularizarea plăților, iar pentru veniturile estimate pe 2018 contribuabilul își va stabili impozitul și contribuțiile datorate în funcție de natura veniturilor. Pentru plata cu anticipație a impozitelor și contribuțiilor se va acorda o bonificatie de 5% din impozitul datorat și după caz CAS si CASS datorat, dacă plata se face până în data de 15 decembrie 2018. Regularizarea obligațiilor de plată aferente veniturilor efectiv realizate în 2018 se va face prin declarația 212 care se va depune până în data de 15 martie 2019. De reținut că CAS si CASS se datorează doar dacă suma veniturilor realizate de contribuabil (exclusiv veniturile din salarii) depăseste 22.800 lei pe an (1.900*12 luni) sau este sub acest nivel dar contribuabilul optează pentru plata acestor contribuții. CAS reprezintă 25% din venitul ales de contribuabil dar nu poate fi mai mic de 22.800 lei, iar CASS este 10% din 22.800 indiferent cât de mari pot fi veniturile.
OMFP 1695/2018 – Nivel acciză specifică
– Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 aprilie 2018 – 31 martie 2019 este de 337,727 lei / 1.000 ţigarete.
– În perioada anterioară nivelul accizei specifice la ţigarete a fost de 329,222 lei / 1.000 ţigarete.
OPANAF 883/2018 – Procedură anulare obligaţii fiscale
– Vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2018, se anulează următoarele obligaţii fiscale:
a) diferenţele de obligaţii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării fiscale a tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice ca venituri dintr-o activitate independentă, obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii.
b) diferenţele de T.V.A., precum şi accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice.
– Persoanele care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate.
– Procedura de aplicare a legii a fost aprobată prin prezentul ordin şi implică în principal următoarele etape:
a) întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării;
b) compartimentul cu atribuţii de evidenţă efectuează verificări privind obligaţiile fiscale primite: dacă au fost stinse parţial sau total, data stingerii, dacă au fost emise şi comunicate decizii de accesorii.
c) compartimentul de evidenţă întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii prevăzuţi în liste la care va anexa aceste liste, precum şi deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, întocmite în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil.
OUG 18/2018 – Noul sistem de impozitare a persoanelor fizice
– Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune:
a) Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii.
b) Stabilirea impozitului de către contribuabil, prin autoimpunere.
c) Existenţa unui singur termen de plată, la 15 martie anul următor celui în care se realizează veniturile.
d) Posibilitatea de a efectua plăţi pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent.
e) Evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS şi CASS se face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent.
f) Posibilitatea de rectificare a declaraţiei până la termenul de plată.
IMPOZITUL PE VENIT
– Declaraţia UNICĂ se va depune anual, până la data de 15 martie, în principal de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), venituri din tranzacţionarea de titluri financiare, venituri din activităţi agricole (peste anumite valori) impuse la norme de venit.
– Pentru anul 2018, care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem, termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 15 iulie 2018.
– Declaraţia UNICĂ va cuprinde, în linii mari, două capitole: capitolul aferent veniturilor certe realizate în anul anterior şi capitolul dedicat veniturilor care se estimează a se realiza în anul curent al depunerii declaraţiei.
– În anul 2018, până la data de 15 iulie 2018, sunt aşteptaţi să depună declaraţia UNICĂ toate persoanele fizice care, potrivit legislaţiei vechi, aveau obligaţia de a depune declaraţiile 200 – „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, 201 – „Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” şi 221 – „Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. Urmare depunerii declaraţiei, ANAF, pe de o parte va emite decizie de definitivare a impozitului aferent anului 2017 (cu termen de plată, pentru o eventuală diferenţă de impozit, în 60 de zile de la comunicare), iar pe de altă parte va înscrie automat în evidenţa fiscală un impozit pe venit estimat aferent anului 2018, corespunzător veniturilor estimate a se realiza în 2018.
– Termenul unic de plată pentru impozitul aferent anului 2018 va fi 15 martie 2019, contribuabilul având posibilitatea să efectueze până la această dată plăţi, în ritmul şi în cuantumul dorit (au fost eliminate termenele trimestriale de plăţi anticipate în cursul anului; ANAF nu va mai emite decizii de plăţi anticipate şi nici decizii de regularizare pentru veniturile realizate începând cu anul 2018).
– Tot până la data de 15 martie 2019 contribuabilul va trebui să depună declaraţia UNICĂ în care va declara veniturile realizate efectiv în anul 2018 (se definitivează astfel, prin autoimpunere, impozitul aferent anului 2018) şi va estima veniturile pe care preconizează a le realiza în anul 2019.
– Declaraţia UNICĂ se va depune numai prin sisteme electronice de transmitere la distanţă; cu titlu de excepţie, doar pentru anul 2018, se va permite depunerea şi pe suport hârtie.
– O altă bonificaţie fiscală, tot de 5%, se va acorda contribuabililor care achită integral, cu anticipaţie, impozitul aferent anului 2018, până la data de 15 decembrie 2018.
– O altă noutate este faptul că unităţile administrativ teritoriale (primăriile), mai ales din localităţile unde ANAF nu are sedii, vor fi obligate să acorde sprijin persoanelor fizice în ceea ce priveşte înrolarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV), în completarea declaraţiei UNICE, dar şi în transmiterea efectivă a acesteia către ANAF.
– Contribuabilii care obţin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata lunară, de către angajator/plătitor a cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea ONG-urilor.
CAS
– Se trece, similar cu sistemul privind impozitul pe venit, de la sistemul de stabilire a CAS de către ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de persoana fizică prin declaraţia UNICĂ).
– Se datorează CAS de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală.
– CAS nu se va datora de pensionari;
– Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent)
a) dacă venitul net estimat pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe ţară (anual 25% * cel puţin 1.900 lei * 12 luni)
b) dacă venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CAS conform lit. a).
– Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuale estimate a depăşi, la un singur plătitor, plafonul anual de 22.800 lei, CAS se va reţine de plătitor.
– Sistemul de bonificaţii prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător şi la CAS.
– Plăţile de CAS se pot efectua oricând până la scadenţă (15 martie anul următor).
– Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricând declaraţia privind veniturile estimate până la termenul de plată (până la 15 martie a anului următor).
– Pentru anul 2018 care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 15 iulie 2018.
CASS
– CASS se va datora în funcţie de veniturile estimate a se realiza în anul curent, cumulat, din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, asocieri, activităţi agricole, investiţii şi alte surse:
a) dacă venitul net estimat a se realiza, din sursele menţionate mai sus, pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datorează CASS la salariul minim brut pe ţară (anual 10% * 1.900 lei * 12 luni).
b) dacă venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CASS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CASS conform lit. a).
– În situaţia în care se estimează venituri mai mici de 22.800 lei persoanele fizice pot opta pentru plata contribuţiei, datorând CASS astfel:
a) dacă depun declaraţia până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau
b) dacă depun declaraţia după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei, inclusiv luna în care se depune declaraţia.
– Persoana fizică va avea calitatea de asigurat la sistemul de sănătate de la data depunerii declaraţiei, data efectuării plăţii CASS nefiind relevantă.
– CASS nu se va datora pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală în situaţia în care persoanele fizice respective obţin şi venituri din salarii.
– Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de către ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin declaraţia unică).
– Pentru anul 2018 care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 15 iulie 2018.
– Sistemul de bonificaţii prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător şi la CASS.
– Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS pot opta, prin depunerea declaraţiei UNICE, pentru plata contribuţiei, datorând CASS la o bază de calcul de 6 salarii minime brute pe ţară.
PREVEDERI TRANZITORII
– Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care pentru veniturile realizate în anul 2017 aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România (D200) şi din străinătate (D201), potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii declaraţiei UNICE până la data de 15 iulie 2018, inclusiv;
b) pentru veniturile realizate în anul 2017, organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaraţiei.
– Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) termenul de depunere a declaraţiei UNICE este de 15 iulie 2018, inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen.
OPANAF 675/2018 – Metode indirecte de stabilire a veniturilor PF
– Potrivit art. 138 din Codul de procedură fiscală, ANAF are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
– Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.
– Prin ordin se aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate de ANAF cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale:
a) metoda sursei şi utilizării fondului – este selectată atunci când se constată că persoana fizică verificată a utilizat fonduri în valoare mai mare decât sursele identificate;
b) metoda fluxurilor de trezorerie – este selectată atunci când se constată că operaţiunile derulate de persoana fizică verificată s-au desfăşurat, în principal, prin conturile bancare şi financiare şi au fost depuse sume semnificative în numerar în aceste conturi;
c) metoda patrimoniului net – este selectată atunci când se constată că patrimoniul net al persoanei verificate a înregistrat creşteri semnificative pe parcursul perioadei verificate şi a fost stabilită, cu un grad rezonabil de certitudine, valoarea elementelor patrimoniale la începutul şi la sfârşitul perioadei verificate.
LEGEA 72/2018 – Majorarea plafon de scutire TVA
– Plafonul anual de scutire de TVA pentru întreprinderile mici a fost crescut de la 220.000 lei la 300.000 lei de la 1 aprilie 2018.
OPANAF 627/2018 – Procedură transmitere date case de marcat
– Utilizatorii caselor de marcat vor avea obligaţia să transmită către ANAF datele referitoare la operaţiunile efectuate (informaţiile din bonurile fiscale, datele din raportul fiscal de închidere zilnică, informaţiile cu privire la închiderea/deschiderea aparatului).
– În vederea îndeplinirii obligaţiei de mai sus, fişierele XML prevăzute în legislaţia secundară privind casele de marcat (OPANAF 146/2018, HG 479/2003), semnate folosind certificatul digital al casei de marcat, sunt exportate de pe casa de marcat pe un mediu de stocare extern.
– Prin intermediul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe portalul ANAF, fişierele XML sunt validate şi ataşate unui fişier PDF. Fişierul PDF cu XML ataşat, semnat cu certificat digital calificat, se comunică ANAF prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare. Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică.
– În situaţia în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, utilizatorii au obligaţia de a informa organul fiscal prin completarea şi transmiterea „Declaraţiei privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”, al cărei model este prevăzut în anexa la ordin. Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înţelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare (luna anterioară).
– „Declaraţia privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia utilizatorilor pe portalul ANAF şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.
– În cazul în care, după depunerea declaraţiei, utilizatorul constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declaraţie completată cu datele care necesită modificarea şi/sau datele care nu au fost declarate.
– Pentru transmiterea fişierelor şi/sau, după caz, a declaraţiei, utilizatorul ori împuternicitul acestuia trebuie să deţină un certificat calificat eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
Reamintim faptul că, începând cu data de 1 iunie 2018, contribuabilii mijlocii şi mari au obligaţia de a utiliza numai case de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, iar contribuabilii mici începând cu data de 1 august 2018.
OPANAF 620/2018 – Listă conturi pentru încasat TVA
– Persoanele care aplică split TVA (obligatoriu sau prin opţiune) vor achita obligaţiile fiscale reprezentând TVA, din contul de TVA deschis la trezoreria statului sau la bancă, în următoarele conturi, utilizând cod IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA”:
a) 20A100101 – TVA încasată pentru operaţiuni interne;
b) 20A100102 – TVA încasată pentru importurile de bunuri.
– În aceleaşi conturi vor achita obligaţiile fiscale reprezentând TVA şi persoanele înregistrate în scopuri de TVA care nu aplică split TVA.
LEGEA 64/2018 – Vinerea Mare, zi liberă
– A fost aprobată o nouă zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează: Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui.
– Vă reamintim că celelalte zile de sărbătoare legală sunt:
a) 1 şi 2 ianuarie; – 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
b) prima şi a doua zi de Paşti; – 1 mai; – 1 iunie;
c) prima şi a doua zi de Rusalii; – Adormirea Maicii Domnului;
d) 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
e) 1 decembrie;- prima şi a doua zi de Crăciun;
OMFP 1453/2018 – CALCUL PLĂŢI ANTICIPATE IMPOZIT PE PROFIT
– Potrivit prevederilor Codului fiscal, plătitorii de impozit pe profit care efectuează plăţi trimestriale au posibilitatea de a aplica, prin opţiune, sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate determinate în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum.
– Pentru anul 2018 indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate este 103,1%.
OPANAF 565/2018 – REGISTRUL PERSOANELOR CARE APLICĂ SPLIT TVA
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informaţii: denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/instituţiei publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opţional. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF.
– Prin ordin a fost stabilit în detaliu cuprinsul, precum şi modalitatea de actualizare şi de accesare a Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
OPANAF 566/2018 – FORMULARE GESTIONARE SPLIT TVA
– Se aprobă formatul şi modalitatea de gestionare a următoarelor formulare: „Decizia privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA” şi „Decizia de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA”.
OUG 8/2018 – CAS PENTRU INDEMNIZAŢIILE DE SĂNĂTATE
– începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă un cuantum al CAS mai mare decât 10,5% aplicat la 35% din 3131 lei, corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie-30 iunie 2018 se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 (1) lit. e) din OUG 158/2005, cuantumul CAS nu poate fi mai mare de acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018.
– pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate plătite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ (OUG 8), pentru care cuantumul CAS este mai mare decât nivelul de mai sus, angajatorul efectuează regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei rectificative (D112) şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor fizice în drept, până la 31 martie 2018.
OUG 3/2018 – AJUSTARE PREVEDERI ALE CODULUI FISCAL
DIMINUARE CASS DATORAT PENTRU DOMENIUL IT
– Au fost introduse reguli speciale, care derogă de la regulile generale prevăzute în Codul fiscal, privind determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii în baza contractelor individuale de muncă aflate în derulare la 31 decembrie 2017 şi care se încadrează în categoria persoanelor scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal (persoanele fizice cu handicap, persoanele care obţin venituri din activitatea de IT, persoanele cu activitate de cercetare-dezvoltare).
– CASS datorată de persoanele menţionate mai sus se va calcula după următoarea formulă:
CASS reţinută = Venit brut 2018 – CAS datorată în 2018 – Salariul net din decembrie 2017
– Formula de mai sus se aplică doar pentru veniturile realizate în anul 2018, cu condiţia ca salariul brut lunar să fi fost majorat de angajator cu cel puţin 20% faţă de nivelul lunii decembrie 2017.
STABILIRE CONTRIBUŢII PENTRU VENITURI SALARIALE SUB SALARIUL MINIM
– A fost stabilit faptul că în situaţia în care CAS datorată pentru veniturile salariale şi calculată conform regulilor generale este mai mică decât CAS calculată conform regulilor speciale aplicabile persoanelor care obţin venituri din salarii sub nivelul salariului minim brut pe economie diferenţa se va plăti de angajator în numele angajatului. Aceeaşi regulă se va aplica şi în cazul contribuţiei de sănătate (CASS).
HG 33/2018 – Listă contravenţii sub incidenţa Legii prevenirii
– Conform Legii prevenirii, pentru anumite contravenţii, stabilite prin hotărâre a Guvernului, agentul constatator va aplica doar sancţiunea avertismentului la care va anexa un plan de remediere.
– În termen de maximum 10 zile de la data expirării termenului de remediere autoritatea publică are obligaţia de a relua controlul şi de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. În caz contrar, se va întocmi un nou proces verbal de constatare a contravenţiei cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia specifică. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie în termen de 3 ani.
– Prin HG 33/2018 a fost stabilită lista contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii, dintre care menţionăm câteva exemple:
CONTRAVENŢII CASE DE MARCAT
a) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele referitoare la preţ, sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de lege;
b) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
c) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare.
CONTRAVENŢII COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ
a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
c) neîndeplinirea obligaţiei ca la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul esă dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală.
d) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central;
e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat;
f) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal;
g) nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
h) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
i) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.
CONTRAVENŢII REGISTRU UNIC DE CONTROL
a) neachiziţionarea registrului unic de control în termenul prevăzut;
CONTRAVENŢII LEGEA COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR
a) oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute;
b) exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare.
CONTRAVENŢII LEGEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
a) nemenţionarea denumirii, formei juridice, sediului social, numărului din registrul comerţului şi a codul unic de înregistrare în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate.
b) nedepunerea hotărârile adunării generale, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial.
CONTRAVENŢII LEGEA PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR
a) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care nu se încadrează în această categorie;
b) calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe exceptate;
c) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale;
CONTRAVENŢII ACCEPTARE PLATĂ CU CARDURILE
a) refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
b) refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta ca mijloc de plată cardurile
OMFP 3132/2017 – Modifcare produse şi servicii agricole cu cota de TVA de 9%
– A fost extinsă categoria produselor şi serviciilor care se impozitează cu cota redusă de TVA de 9%.
– La pesticide au fost introduse codurile NC: 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69
– La seminţe au fost introduse codurile NC: 1207 70 00.
– La prestările de servicii au fost introduse şi: defrişarea plantaţiilor viticole şi pomicole, instalarea sistemelor de irigare sau de protecţie antigrindină ş.a.
LEGEA 29/2018 – Anulare obligaţii fiscale
– Legea se referă la tranzacţiile de vânzare de imobile efectuate de persoanele fizice până la data de 1 iunie 2017 şi pentru care s-a plătit impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice. În situaţia în care aceste tranzacţii au fost ulterior reîncadrate fiscal de inspecţia fiscală (fiind considerate venituri din activităţi independente) se vor anula din oficiu toate diferenţele de obligaţii fiscale suplimentare stabilite de organele fiscale (inspecţie) cu această ocazie.Totodată, în viitor, organele fiscale, pentru tranzacţiile de mai sus, nu vor avea dreptul de a le reîncadra din punct de vedere fiscal.
– Legea se mai referă şi la persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF) care au realizat venituri din activităţi agricole până la data de 31 decembrie 2016. În situaţia în care pentru acestea au fost stabilite de organele fiscale (inspecţie) diferenţe de TVA datorită depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei acestea se vor anula. În mod corespunzător situaţiei de mai sus, nici în viitor organele fiscale nu vor avea dreptul de a stabili diferenţe privind TVA pentru persoanele fizice respective.
– Persoanele care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate.
– Procedura de aplicare a legii se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.
OMFP 3254/2017 – Registrul de evidenţă fiscală pentru PF
– Registrul de evidenţă fiscală trebuie ţinut şi completat de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente.
– Persoanele fizice pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală integral, în conformitate cu prevederile ordinului.
– Persoanele fizice pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.
– Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală.
– Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România.
– Înregistrarea venitului brut anual în Registru se efectuează în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
– Cheltuielile deductibile anual se evidenţiază în Registru, după caz, în funcţie de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul realizat din România.
– Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
– Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
– Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.
ORDINUL 15/2018/1311/2018 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
HOTARAREA 80/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.