Operaţiuni scutite de TVA

Publicat de Florela Blidariu pe

În Legea 227/2015 privind Codul fiscal la art. 292-296 sunt prevăzute operaţiunile scutite de TVA. Distingem în principal următoarele operaţiuni scutite:

1). Scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi

Este important de știut că toate operațiunile prevăzute în cele ce urmează sunt scutite de taxă fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii.

Referitor la zona de sănătate, sunt scutite de TVA următoarele operațiuni:

– spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de formă de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi;

– prestările de servicii efectuate de către stomatologi şi tehnicieni dentari, precum şi livrarea de proteze dentare;

– alte servicii cu caracter medical.

Operaţiunile scutite de TVA în zona de învățământ sunt:

– activitatea de învăţământ prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate de aceste activităţi, efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate.

-meditațiile acordate în particular de cadre didactice din învăţământul şcolar, preuniversitar şi universitar;

Operațiunile scutite de TVA în zona de servicii sociale și sport sunt:

– livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele şi cantinele organizate pe lângă instituţiile publice şi entităţile autorizate, în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activităţile scutite;

– prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenţa şi/sau protecţia socială, efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni;

– prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de protecţia copiilor şi a tinerilor, efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social;

– prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizaţii fixate conform statutului, de organizaţii fără scop patrimonial care au obiective de natură politică, sindicală, religioasă, patriotică, filozofică, filantropică, patronală, profesională sau civică, precum şi obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în condiţiile în care această scutire nu provoacă distorsiuni de concurenţă;

– prestările de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educaţiei fizice, efectuate de organizaţii fără scop patrimonial pentru persoanele care practică sportul sau educaţia fizică;

Operaţiuni scutite de TVA din zona financiar-bancară şi asigurare:

– acordarea şi negocierea de credite, precum şi administrarea creditelor de către persoana care le acordă;

– negocierea garanţiilor de credit ori a altor garanţii sau orice operaţiuni cu astfel de garanţii, precum şi administrarea garanţiilor de credit de către persoana care acordă creditul;

– tranzacţii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăţi, viramente, creanţe, cecuri şi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanţelor;

– tranzacţii, inclusiv negocierea, privind valută, bancnotele şi monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepţia obiectelor de colecţie, şi anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic;

– tranzacţii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranţă, cu acţiuni, părţi sociale în societăţi comerciale sau asociaţii, obligaţiuni garantate şi alte instrumente financiare, cu excepţia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;

– administrarea de fonduri speciale de investiţii;

– operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi prestările de servicii în legătură cu operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operaţii;

Alte operaţiuni scutite de TVA fără drept de deducere:

– arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu plată, pe o anumită perioadă;

– livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri;

Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile.

2). Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare:

– sunt de regulă scutite importul şi achiziţia intracomunitara de bunuri a căror livrare în România este în orice situaţie scutită de taxa în interiorul ţării;

– importul în regim diplomatic sau consular;

– importul de bunuri efectuat în România de către forţele armate ale statelor străine membre NATO, etc.

3). Scutiri pentru exporturi, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar.De ştiut că pentru aceste operaţiuni avem drept de deducere a TVA aferent achiziţiilor chiar dacă la livrare operaţiunea este scutită.

Scutirea însă se acordă cu respectarea anumitor condiţii, cum ar fi, spre exemplu dovada că bunurile au ieşit din ţară.

Transportul şi serviciile accesorii transportului legate direct de exportul bunurilor sunt scutite de TVA. Transportul şi serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri sunt scutite de TVA, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate. Transportul internaţional de persoane este întotdeauna scutit de TVA.

4). Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri (livrări de bunuri care urmează să fie plasate în regim vamal, într-o zonă liberă sau antrepozit vamal, etc).

5). Scutiri pentru intermediari: sunt scutite de TVA serviciile prestate de intermediari în legătură cu operaţiunile scutite menţionate în celelalte alineate.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.