PFA sau SRL?

Publicat de Alexandra Boicu pe

Dincolo de ideea câștigătoare a unui antreprenor, planul său de afaceri începe deseori prin cântărirea opțiunilor de organizare a persoanei juridice – PFA sau SRL? Ambele au atât avantaje, cât şi dezavantaje, aşadar recomandarea este alegerea unei forme de organizare care să se potrivească necesităţilor particulare ale firmei care se doreşte a se înfiinţa.

Astfel, venim în ajutor cu o comparaţie detaliată între cele două forme de organizare: PFA sau SRL.

Începând cu veniturile încasate în 2018, persoana fizică va fi responsabilă pentru calculul impozitului pe venit, CAS, CASS. Astfel, orice persoană care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri este obligată să le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declarației Unice disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV).

PFA-urile vor depune, anual, o singură declarație la ANAF: “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, în care vor declara veniturile realizate în anul precedent și veniturile estimate pentru anul curent.

ANAF nu va mai emite decizii de impunere, nici pentru regularizarea impozitului și contribuțiilor și nici pentru plățile aferente veniturilor estimate. Singurul an pentru care organul fiscal emite decizia de regularizare este anul 2017. Începând cu veniturile anului 2018, calculul obligațiilor le face contribuabilul prin declarația unică  cu termen de depunere 15 martie anul următor realizării veniturilor.

În declarația unică se cumulează toate veniturile obținute de persoana fizică din următoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor a căror impunere a fost finală;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală;
 • venituri din investiții, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală;
 • venituri din activități agricole, sivicultură și piscicultură.

Ce impozite se plătesc?

1. Impozitul pe venit

Începând cu 2018 impozitul pe venit este de 10% din venitul net.

Regularizarea impozitului pe venit se va face prin depunerea declarației unice până la data de 15 martie anul următor realizării venitului.

Impozitul trebuie plătit până la data de 15 martie anul următor realizării veniturilor.

Se pot efectua plăți parțiale până la data de 15 martie.

Impozitul pe venit se plătește în contul specificat de agenția ANAF din localitatea în care persoana își are domiciliul.

În ordinul de plată se completează CNP-ul persoanei fizice.

Pentru anul 2018:

 • dacă obligațiile fiscale estimate sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018 se acordă o bonificație de 5% din obligațiile de plată;
 • dacă declarația unică se depune online până la termenul prevăzut de lege se mai acordă o bonificație de 5% din toate obligațiile de plată.

Persoana fizică poate dispune acordarea a:

 • 2% din impozitul pe venit, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii  sau
 • 3,5% din impozitul pe venit – pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

În 2018, PFA-urile devin iar atractive din punct de vedere al taxelor plătite către stat,

pentru susținerea organizațiilor nonprofit. Solicitarea se face în Declaratia unică.

2. Contribuția la pensie – CAS 25%

Similar cu sistemul privind impozitul pe venit, se trece de la sistemul de stabilire a CAS de către ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de persoana fizică prin Declarația unică).

Se datorează CAS de către persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, din contracte de activitate sportivă și din drepturi de proprietate intelectuală.

Pensionarii sau persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale (avocați, notari) nu datorează CAS pentru veniturile enumerate mai sus.

CAS nu se datorează pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală în situația în care persoanele fizice respective obțin și venituri din salarii.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor de CAS, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent):

 • dacă venitul net estimat pentru anul curent este >= 22.800 lei, atunci datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariului minim brut pe țară (anual 25% x cel puțin 1.900 lei x 12 luni);
 • dacă venitul net estimat pentru anul curent este < 22.800 lei NU este obligatorie plata CAS (persoana se poate asigura opțional). Totuși, în situația în care în anul viitor, odată cu depunerea declarației finale, se constată depășirea plafonului atunci se datorează CAS conform lit.a).

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuale estimate a depăși, la un singur plătitor, plafonul anual de 22.800 lei, CAS se va reține de către plătitor.

Sistemul de bonificații prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător și la CAS.

Plățile de CAS se pot efectua oricând până la scadență (15 martie anul următor), nemaiexistând sistemul cu plățile anticipate trimestriale.

Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricând Declarația unică cu privire la veniturile estimate până la termenul de plată (15 martie a anului următor).

3. Contribuția la sănătate – CASS 10%

 CASS se datorează în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent, cumulat, din activități independente, activități sportive, cedarea folosinței bunurilor, asocieri, activități agricole, investiții și alte surse:

 • dacă venitul net estimat a se realiza, din sursele de mai sus, pentru anul curent este >= 22.800 lei, atunci se datorează CASS la salariul minim brut pe țară (anual 10% x 1.900 lei x 12 luni); pentru anul 2018 CASS = 22.800 lei*10% = 2.280 lei/an;
 • dacă venitul net estimat pentru anul curent este < 22.800 lei, atunci NU este obligatorie plata CASS (persoana se poate asigura opțional). Totuși, în situația în care în anul viitor, odată cu depunerea declarației finale, se constată depășirea plafonului atunci se datorează CASS conform lit. a).

Dacă se estimează venituri < 22.800 lei, persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției, datorând CASS astfel:

 1. dacă depun Declarația unică până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia; SAU
 2. dacă depun Declarația unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației, inclusiv luna în care se depune declarația.

Persoana fizică are calitatea de asigurat la sistemul de sănătate de la data depunerii declarației, data efectuării plății CASS nefiind relevantă.

Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de către ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil prin declarația unică).

Persoanele fizice care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS pot opta, prin depunerea Declarației unice, pentru plata contribuției, datorând CASS la o bază de calcul de 6 salarii minime brute pe țară.

Sistemul de bonificații prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător și la CASS.

Plățile de CASS se pot efectua oricând până la scadență (15 martie anul următor), nemaiexistând sistemul cu plățile anticipate trimestriale.

AVANTAJE PFA

În 2018, PFA-urile devin iar atractive din punct de vedere al taxelor:

 • costuri reduse de înfiinţare (Registrul Comerţului percepe o taxă de aproximativ 250 lei);
 • costuri reduse pentru administrare;
 • nu există obligativitatea unui contabil autorizat, deţinătorul de PFA putând să ţină propria contabilitate. Dacă totuşi se optează pentru angajarea unui contabil, serviciile au un cost mai redus faţă de un SRL;
 • procesul de depunere a documentaţiei este mai facil şi constă în depunerea unor declaraţii la ANAF;

Profitul realizat de PFA poate fi valorificat oricând, fără necesitatea împărţirii dividendelor sau menţionării anului în documentele oficiale.

Desfiinţarea unui PFA se realizează mai simplu faţă de un SRL, iar costurile sunt mai reduse.

DEZAVANTAJE PFA

 • un PFA se poate înfiinţa numai pe baza unor documente care să ateste pregătirea profesională a solicitantului;
 • o persoană fizică autorizată are dreptul de a avea angajaţi maxim 3 persoane;
 • prin urmare, se pot alege doar codurile CAEN care privesc activităţi ce pot fi prestate de solicitant;
 • răspunderea persoanei fizice este maximă în cazul în care se înregistrează datorii, răspunde cu tot patrimoniul;
 • în cazul unui PFA, posibilitatea de dezvoltare este limitată.

S.R.L. – Entități Mici și Mijlocii

În România sunt două forme de impozitare :

 1. impozit venit  de 1% sau 3% din totalul  veniturilor  obținute până la venituri de 1.000.000 euro, calculate la cursul BNR din data de 31 decembrie anul precedent.
 2. impozit profit de 16% din profitul impozabil obținut pentru venituri > 1.000.000 euro.

AVANTAJE Societate cu Răspundere Limitată, cunoscută şi sub abrevierea de S.R.L.:

 • solicitantul nu trebuie să ateste pregătirea profesională;
 • nu există limite în alegerea domeniilor de activitate şi a codurilor CAEN reprezentative;
 • pot avea mai mulți salariați;
 • sistemul de impozitare este scăzut;
 • răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării;
 • SRL-urile au dreptul de a participa la licitaţii publice sau private;
 • orice persoană, indiferent de vârstă, poate beneficia de sprijin nerambursabil de stat, prin programele tip SRL-D, dacă respectă câteva criterii (nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spațiul economic european. Dacă a avut un PFA sau un II, poate să-și înfiinţeze un SRL-D. Important este să nu fi fost acţionar într-un SRL(-D) sau SA).

DEZAVANTAJE Societate cu Răspundere Limitată:

 • investiţia iniţială necesară pentru înfiinţarea unui SRL este mai mare faţă de cea pentru un PFA, iar capitalul social minim este de 200 lei;
 • există obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat intern sau extern;
 • cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un PFA;
 • asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obţinut decât prin distribuirea de dividende, pe care se aplică un impozit de 5 %;
 • procesul de desființare a unui SRL este mai anevoios şi se rezolvă, uzual, în termen de aproximativ două luni.

Taxele obligatorii pentru SRL sunt:

 • 3% impozit din venituri dacă societate nu are salariați,  respectiv 1% impozit din venituri dacă societatea are 1 salariat cu normă întreagă. Prin salariat înțelegem o normă de 8 ore/ zi de lucru, adică fie o persoană cu 8 ore, fie mai multe persoane angajate cu fracție mai mică de timp, dar care cumulează 8 ore.
 • 16% impozit pe profit ( pentru societățile plătitoare de impozit pe profit)
 • 5% impozit pe dividende , începând cu 1 ianuarie 2017.

Analizând comparativ cele două variante de persoane juridice (PFA sau SRL), este recomandat ca antreprenorul să aleagă pe baza necesităţilor personale ale afacerii pe care o întreprinde. De exemplu, în cazul unor meserii liberale în care solicitantul îşi oferă serviciile pe proiect, un PFA poate fi o opţiune bună. Dacă entitatea are cheltuieli mici şi îşi doreşte abordarea mai multor domenii de activitate, atunci un SRL pare a fi varianta optimă.

Dupa modificarea Codului Fiscal în anul 2018 putem trage următoarele concluzii:

Codul Fiscal  din 2018 este mai avantajos pentru activități independente decât cel din anii precedenți 2016/2017, deoarece  plățile de contribuții sunt limitate la salariul minim brut, iar obligația de a le plăti apare doar dacă venitul net obținut în anul anterior depășește 12 salarii  minime brute.

 1. Pâna la 22.800 lei venituri nete anuale nu ești obligat să plătești contribuții sociale ci doar impozit de 10% pe venitul net obținut. Contribuțiile sunt opționale pentru cei interesați. Dacă însă veniturile nete din activitatea de PFA cumulate cu alte categorii de venituri (dividende, cedarea folosinței bunurilor, investiții etc.) depășește 22.800 lei se datorează CASS de 10% din 22.800 lei, respectiv 2.280 lei.
 2. Deși procentele de contribuții  ajung la 35% și pare mult, acestea se calculează la salariul minim brut pe economie și cu cât ai un venit net mai mare cu atât scade acest procent, care poate ajunge la un nivel rezonabil;
 3. Microintreprinderea nu mai este prima opțiune, motivele fiind:
 • pentru a te încadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie să plătești la un salariat cel puțin aceleași contribuții ca la PFA;
 • plătești impozit pe venitul brut realizat chiar dacă ai pierdere sau venit net mic sau l-ai facturat dar nu l-ai încasat; 
 • plătești în plus impozit pe dividend (încă 5% pe câștigul din activitate folosit de tine);
 • plătești contabil lunar/trimestrial – la PFA nu e nevoie pentru că îți poți ține singur contabilitatea;
 • plătești contribuție la Sănătate pentru dividendendele repartizate chiar dacă ești salariat – cu condiția ca veniturile tale din dividende și alte surse să fie mai mari de 12 salarii brute pe economie.

Totuși, cea mai avantajoasă formă de organizare a unei afaceri este microintreprinderea fără salariați, cu condiția ca activitatea să genereze o marjă de profit de cel puțin 40%.

Alte avantaje ale PFA sunt:

 • cheltuieli de înființare și autorizare reduse;
 • poți gestiona singur afacerea până la un anumit nivel, fără să fie nevoie de contabil;
 • faptul că plătești impozit la venitul net obținut, nu la venitul brut, așa cum este cazul micro-întreprinderii, poate fi avantajos în unele cazuri;
 • poți dispune oricând de banii încasați;
 • nu ești în “atenția” autorităților așa cum este o societate comercială.

Observație! Contribuțiile plătite la bugetele de asigurări sociale nu sunt taxe deoarece îți dau dreptul de a obține o contraprestație din partea statului: pensie după împlinirea stagiului minim de cotizare (de 15 ani) în cazul CAS, respectiv de a beneficia gratuit de servicii publice de sănătate în cazul CASS, sau de a obține indemnizație pentru concendiul de creștere a copilului și altele.

Trebuie să evaluezi mai mulți factori pentru a alege varianta optimă. De exemplu, microîntreprinderea, cu sau fără salariați, pare avantajoasă la prima vedere, dar cu cât crește cifra de afaceri cu atât crește și impozitul pe cifra de afaceri.

Trebuie să evaluezi și care este nivelul cheltuielilor deductibile și în funcție de aceste cheltuieli să decizi care este cea mai profitabilă formă de organizare pentru activitatea ta.

De aceea, cel mai important criteriu de evaluare este marja de profit netă. Aceasta trebuie să fie de cel puțin 40% din vânzări pentru ca microîntreprinderea fără salariați să fie atractivă fiscal. Microîntreprinderea cu salariați are aceleași costuri ca și PFA, ba chiar este mai puțin avantajoasă dacă luăm în calcul și costurile cu contabilitatea.

Dacă estimezi un venit net mic, sub 22.800 lei, sau chiar pierderi, PFA în sistem real este cea mai avantajoasă formă de organizare a unei activități economice în 2018.

 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.