Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale

Publicat de Florela Blidariu pe

Ordinul nr. 3357/23.11.2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 931/27.11.2017, are prevăzute în anexa nr.1 următoarele:

Creanțele fiscale privind drepturi de rambursare/restituire ale contribuabililor/plătitorilor pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizii de restituire, în conformitate cu dispoziţiile art.28 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Efectele cesiunii faţă de organul fiscal central competent în administrarea cedentului se produc numai la data la care s-a făcut notificarea de către cesionar.

Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare se găseşte în anexa nr.2 ca model şi se depune de către cesionar la organul fiscal central competent în administrarea cedentului, însoţită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Termenul de soluţionare a cererilor depuse de către contribuabili este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, potrivit art.77 alin (1) din Codul de procedură fiscală, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin.(2) ale aceluiaşi articol.

Dacă mai este nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, organul fiscal solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora, iar termenul de 45 de zile se prelungeşte până la data înregistrării primirii acestor informaţii.

Restituirea creanţelor fiscale ale cedentului se va face numai după compensarea eventualelor obligaţii fiscale restante, astfel ca obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit, conform dispoziţiilor art.168 din Codul de procedură fiscală.

După efectuarea eventualelor compensări, organul fiscal central competent în administrarea cedentului solicită în scris organului fiscal central competent în administrarea cesionarului, situaţia obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către cesionar şi întocmeşte decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale. Data stingerii obligaţiilor fiscale restante ale cesionarului este data notificării cesiunii.

Dacă notificarea cesiunii a fost efectuată după data emiterii deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, data stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante este cea reglementată de art.167 alin.(6) din Codul de procedură fiscală, respectiv data notificării cesiunii.

Dacă notificarea cesiunii a fost efectuată înaintea emiterii deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit/rambursat de la buget, data stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de cesionar este data comunicării deciziei de rambursare/restituire.

Decizia se întocmeşte în 4 exemplare, unul fiind transmis unităţii de Trezorerie a Statului, care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea cedentului.

Dacă atât cedentul, cât şi cesionarul sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal central competent, respectiv arondaţi aceleiaşi unităţi de Trezorerie a Statului, aceasta, ca urmare a primirii deciziei, întocmeşte nota contabilă şi înregistrează operaţiunea de compensare după care înştiinţează organul fiscal central competent în administrarea cedentului cu privire la aceasta.

Dacă cedentul şi cesionarul sunt arondaţi la unităţi de Trezorerie a Statului diferite, unitatea ce deserveşte organul fiscal central competent în administrarea cedentului, întocmeşte ordinele de plată în care scrie la rubrica ”cod fiscal plătitor” codul fiscal al cedentului şi la rubrica ”cod fiscal beneficiar” codul fiscal al cesionarului, iar la “data plății” se trece data la care se sting obligaţiile bugetare ale cesionarului.

După efectuarea compensării, unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat cedentul, înştiinţează despre aceasta organul fiscal central competent în administrarea cedentului. Organul fiscal central competent în administrarea cedentului comunică cesionarului un exemplar al deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, un exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cedentului, iar cel de-al 3-lea exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cesionarului sau îl comunică organului fiscal central competent în administrarea cesionarului în vederea arhivării la dosarul fiscal al acestuia.

Compensarea efectuată în condiţiile prezenţei proceduri, în cazul în care contribuabilii în cauză sunt administraţi de organe fiscale centrale competente diferite, se va realiza prin schimb de informaţii între organe fiscale centrale competente, potrivit prevederilor art.57 din Codul de procedură fiscală.

În situaţia în care cesionarul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, organul fiscal central competent în administrarea cedentului procedează la efectuarea cesiunii, prin restituirea către cesionar a sumei aprobate, în contul indicat de acesta în notificarea depusă. 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.