PROGRAMELE DE INTERNSHIP

Publicat de Florela Blidariu pe

Programul de internship reprezintă activitatea specifică desfășurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizații-gazdă, care are drept scop aprofundarea cunoștințelor teoretice, dobândirea unei experiențe profesionale, dobândirea de noi abilități practice și competențe, facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii.

Internul reprezintă persoana care a împlinit vârsta de 16 ani şi care prestează o activitate specifică, precizată în fișa de internship, în cadrul unei organizații-gazdă, în baza unui contract de internship. Contractele de internship pot fi încheiate și de persoanele care au împlinit vârsta de 15 ani, numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. 

În funcție de numărul de salariați, organizația-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților. În situația în care suma rezultată în urma aplicării procentului are două zecimale, numărul programelor de internship pe care organizația-gazdă le poate desfășura se va calcula prin rotunjire la numărul întreg mai mare, dacă prima zecimală este egală sau mai mare cu 5.

Prin excepție, organizația-gazdă care are încadrați cel mult 20 salariați poate încheia simultan cel mult două contracte de internship. Prin urmare, persoanele juridice care au cel mult 20 salariați pot avea cel mult 2 interni simultan, iar persoanele juridice peste 20 salariați trebuie să țină cont de procentul de 5% din numărul total de salariați.

Programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni. Durata unui program de internship efectuat de către un intern este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive. Între intern și organizația-gazdă se poate încheia un singur contract de internship. Prin excepție, între intern și o organizație-gazdă se pot încheia mai multe contracte de internship, cu condiția ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să NU fie mai mare de 6 luni.

Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână și se stabilește prin contract. În situația internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

Este interzisă încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activității respective, sub sancțiunea nulității absolute. De asemenea, este interzisă și efectuarea de ore suplimentare peste durata maximă de 40 de ore/30 ore pe săptămână.

Programul de internship se desfășoară în temeiul contractului de internship, cu respectarea activităților specifice stabilite în cadrul acestuia și a regulamentelor interne aplicabile. Pe perioada programului de internship, internul se obligă să presteze doar activitățile prevăzute în contractul de internship pentru și sub autoritatea organizației-gazdă, sub directă coordonare a unui îndrumător, desemnat de conducătorul organizației-gazdă dintre salariații calificați, cu o experiență de cel puțin un an în domeniul de activitate în care urmează să se desfășoare programul de internship.

 Internul are dreptul la o indemnizație pentru internship, plătită de organizația-gazdă, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship. Cuantumul indemnizației pentru internship este egal cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.

Indemnizația pentru internship reprezintă suma de bani lunară la care are dreptul internul, ca urmare a participării acestuia la programul de internship, şi se supune, în materia impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, acelorași reguli ca și veniturile asimilate salariilor.

În ceea ce privește contractul ce trebuie încheiat între organizația gazdă (persoana juridică) și intern. Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației-gazdă. Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.

Persona juridică care angajează interni are obligația completării și transmiterii datelor și informațiilor din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activității în cadrul programului de internship, în registrul electronic de evidență a contractelor de internship, înființat de ANOFM.

Anterior începerii activității de internship, organizațiile-gazdă vor completa și transmite datele din contracte în registrul electronic de evidență al acestora. Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, sau cu privire la contractul de internship, se va opera în registrul de evidență în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției situației ce a impus modificarea.

La încetarea contractului de internship, părțile pot conveni ca activitatea să continue prin încheierea, în condițiile legii, a unui contract individual de muncă. La sfârșitul programului de internship, dacă nu s-a decis încheierea unui contract individual de muncă, atunci activitatea încetează.

Organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.