Responsabilităţile administratorilor versus responsabilităţile contabilului

Publicat de Florela Blidariu pe

Contabilitatea este jumătate ştiinţă exactă, jumătate artă. Este ştiinţă pentru că trebuie să respecţi legile contabile şi fiscale, iar artă pentru că trebuie să ştii cum să le aplici. Administratorul, în schimb, este căpitanul corabiei. Este cel care ştie cel mai bine vasul, dar, fără un contabil bun care analizeze harta traseului, are șanse mari să eşueze înainte de a ajunge la destinaţie. Astfel, mai oficial spus, conform legislaţiei în vigoare – Legea Contabilităţii nr.82/1991, Legea nr.31/1990, O.M.F.P. nr. 1802/2014- administratorul şi contabillul trebuie să cunoască și să respecte următoarele responsabilități:

Responsabilităţi administrator:

 • de a monitoriza şi a îndeplini formalităţile juridice legate de înfiinţarea societăţii comerciale;

 • de a depune semnăturile (semnătura administratorului, semnăturile asociaţilor) la Oficiul Registrului Comerţului. Semnătură în registru poate fi înlocuită şi cu varianta legalizată de un notar public al acestui document;

 • de a păstra şi prelua toate actele privind înfiinţarea societăţii;

 • de a administra toate operaţiunile juridice legate de realizarea obiectului de activitate al firmei;

 • de a administra toate operaţiunile legale legate de încadrarea în muncă a tuturor salariaţilor (medicina muncii respectiv fișa de protecţie PSI şi alte documente importante);

 • de a verifica şi de a stabili programul de lucru;

 • de verificare a vărsămintelor datorate de asociaţii societăţii comerciale;

 • de a verifica şi de a ţine registrele cerute de autorităţile respective prin respectarea legislaţiei contabile;

 • de a gestiona toate bunurile firmei şi de a verifica stocurile societăţii comerciale;

 • de a realiza bilanţul firmei respective în contul de beneficii şi pierderi.

 • de a asigura respectarea legislaţiei în vigoare la repartizarea beneficiilor şi la achitarea dividendelor;

 • de a participa la toate şedinţele organizate de asociaţii firmei;

 • de a realiza toate hotărârile asociaţilor societăţii comerciale;

 • de a îndeplini toate angajamentele prestabilite în actul constitutiv, respectiv îndatoririle prevăzute de lege;

 • semnează documentele contabile, în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

 • aprobă politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie;

 • organizează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale în vigoare;

Prin încheierea unui contract de administrare sau prin contract de muncă se pot adăuga şi alte obligaţii sau îndatoriri acestei liste de angajamente. Dimensionarea bugetului, gestiunea bazei de date clienţi, respectiv implementarea politicii de vânzare sunt alte obligaţii ale administratorilor prevăzute într-un contract de administrare.

Responsabilităţi contabil:

 • Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoana împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau contabil-șef se înțelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității.

 • Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 • Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine.

 • În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

 • urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării);  

 • răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul societății și de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

 • răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul societății.

 • organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;  

 • asigură și răspunde îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;  

 • supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;  

 • supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor;  

 • asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare;  

 • efectuează analiza financiar contabilă pe bază de bilanț, pe care o prezintă în consiliul de administrație și, respectiv, adunării generale a asociaților;  

 • este consultat de către entitățile funcționale ale societății în legătură cu problemele referitoare la activitatea serviciului;  

 • este consultat de către conducerea societății în probleme care sunt de competența serviciului;  

 • reprezintă societatea în cazurile încredințate prin delegare;  

 • răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă;  

 • răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora.

Cunoscând și respectând întocmai responsabilitățile enumerate mai sus, colaborarea dintre administratorii firmelor și contabili va fi plăcută pe termen lung, iar rezultatele vor fi rodnice și sustenabile.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.