Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire

Publicat de Florela Blidariu pe

Creanţa fiscală, conform legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă dreptul la încasarea oricărei sumei care se cuvine bugetului general consolidat. Există două tipuri de creanţe fiscale şi anume: creanţe fiscale principale şi creanţe fiscale accesorii.

Creanţa fiscală principală reprezintă dreptul la perceperea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, precum şi dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate şi la rambursarea sumelor cuvenite, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege.

Creanţa fiscală accesorie reprezintă dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor sau majorărilor aferente unor creanţe fiscale principale, precum şi dreptul contribuabilului de a primi dobânzi, în condiţiile legii.

Creanţele fiscale se sting prin trei modalităţi şi anume: plată, compensare şi restituire.

Plata creanţelor fiscale

Conform art.163 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, plățile către organul fiscal se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor și al altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central debitorii efectuează plata acestora într-un cont unic. Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu obligațiile fiscale datorate. În cazul în care suma plătită nu acoperă obligațiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea în cadrul fiecărui buget sau fond se face în următoarea ordine:

  • pentru toate impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă;
  • pentru toate celelalte obligații fiscale principale;
  • pentru obligațiile fiscale accesorii.

Compensarea creanţelor fiscale

Conform art. 167 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prin compensare se sting creanțele statului sau unităților administrativ- teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția că respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia. Prin sume de plată de la buget se înțeleg sumele pe care statul sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială trebuie să le plătească unei persoane, inclusiv cele care rezultă din raporturi juridice contractuale, dacă acestea sunt stabilite prin titluri executorii. Creanțele debitorului se compensează cu obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporţional.

Restituirea

Conform art. 168, alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată. În situația în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.

Prin excepție de la prevederile art.168, alin. (1) din legea 207/2015,  privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se restituie din oficiu următoarele sume:

  • cele de restituit, reprezentând diferențe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere;
  • cele încasate prin poprire, în plus față de creanțele fiscale pentru care s-a înființat poprirea, care se restituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.