Află ce trebuie să ştii despre certificatul de înregistrare în scopuri de TVA

Publicat de Elena Nicolii pe

O persoană impozabilă nou înfiinţată, poate alege:

– să fie neplătitoare de TVA, beneficiind de regimul special de scutire pentru întreprinderile mici conform art. 310 alin.1 din Legea 227/2015 – Codul fiscal, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată mai mică decât plafonul de scutire de 300.000 lei.

Odată depăşit acest plafon, este obligatoriu ca persoana impozabilă să se înregistreze în scopuri de TVA.

– să solicite înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune. În acest sens va depune la organul fiscal competent, cererea de înregistrare în scopuri de TVA – formular 098 însoţită de documentele prevăzute în legislaţia în vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activități economice.

Ca urmare a analizei informaţiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi în documentaţia anexată la cerere, organul fiscal competent aprobă sau respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA.

Cifra de afaceri anuală, în conformitate cu art. 310 alin. 2 din Legea 227/2015, este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate în cursul unui an calendaristic:

 • taxabile, sau după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere;

 • a operaţiunilor pentru care locul livrării/ prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi realizate în România;

 • a operaţiunilor scutite cu drept de deducere;

 • a operaţiunilor scutite fără drept de deducere, dacă nu sunt accesorii activităţii principale.

La stabilirea cifrei de afaceri anuale se cuprind şi facturile emise pentru avansuri încasate sau neîcasate.

Persoana impozabilă neplătitoare de TVA care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.

La depăşirea pragului de venituri de 300.000 lei într-un an fiscal, persoana impozabilă are obligaţia să se înregistreze ca plătitor de TVA în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon. Înregistrarea în scop de TVA se va face cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a solicitat înregistrarea.

Codul de înregistrare în scopuri de TVA va avea prefixul RO

Persoana impozabilă neplătitoare de TVA, care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, are obligaţia de a solicita înregistrarea în scopuri speciale de TVA şi să plătească TVA în România, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul 10.000 euro, respectiv 34.000 lei (valoare în lei este calculată în funcţie de cursul de la data aderării României la UE).

Dacă valoarea achiziţiei intracomunitare de bunuri nu depăşeşte 10.000 euro, nu există nicio obligaţie de declarare. Înregistrarea în scopuri special de TVA va trebui făcută înainte să se depăşească plafonul de 10.000 euro.

Persoana impozabilă neplătitoare de TVA, care intenţionează să presteze servicii care au locul în alt stat membru UE, pentru care beneficiarul serviciului este obligat la plata taxei, aceasta are obligaţia se se înregistreze în scopuri de TVA în România, înainte de prestarea serviciului respectiv.

Deasemenea, persoana impozabilă neplătitoare de TVA, dacă primeşte de la o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru UE, servicii pentru care este obligată la plata TVA în România, aceasta are obligaţia se se înregistreze în scopuri de TVA în România, înaintea primirii serviciilor respective.

Aspecte importante după primirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

Începând cu data la care persoana impozabilă a fost înregistratăplătitoare de TVA (adică data înscrisă pe “certificatul de înregistrare în scopuri de TVA”), aceasta are o serie de obligaţii :

– să emită toate facturile cu TVA. Facturile trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art.319 alin.20 din Codul Fiscal.

– să comunice partenerilor de afaceri codul de înregistrare în scopuri de TVA

– să organizeze contabilitatea astfel încât să ţină evidenţa TVA colectate, şi a TVA deductibilă

– să întocmească lunar sau trimestrial, după caz, declaraţiile la buget- ex. D300,D390, D394 etc şi să plătească TVA la buget

Anularea certificatului fiscal în scopuri de TVA

Conform art.316 alin.11 – Legea 227/2015- Codul Fiscal, organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA în următoarele situaţii:

1. Din oficiu:

 • dacă persoana impozabilă este declarată inactivă, i se anulează prin efectul legii înregistrarea în scopuri de TVA de la data declarării inactivităţii.

 • dacă în cazierul fiscal sunt înscrise anumite infracţiuni

 • dacă nu au depus deconturi de TVA (D300) pe parcursul a 6 luni consecutive

 • dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive (în cazul persoanei care are perioadă fiscală luna calendaristică) şi pentru două trimestre calendaristice consecutive (în cazul persoanei impozabile care are perioadă fiscală trimestrul calendaristic), nu au fost evidenţiate achiziţii/ livrări de bunuri sau prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare

 • dacă persoana impozabilă se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia

 • dacă persoana impozabilă nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat

 • dacă durata de funcţionare a societăţii a expirat

 • dacă durata deţinerii spaţiului cu destinaţie de sediu social este expirată

 • dacă persoana impozabilă nu mai are organe statutare.

Anularea din oficiu a codului de înregistrare în scopuri de TVA nu înseamnă că persoana impozabilă respectivă devine neplatitore de TVA, ci va colecta TVA la activităţile desfăşurate, fără ca aceasta sau clienţii săi să aibă dreptul de deducere a TVA. Aceştia au obligaţia să îşi ajusteze TVA dedusă iniţial, în condiţiile prevăzute de Codul Fiscal.

2. La solicitarea persoanei impozabile

Potrivit art. 310 alin. 7 din Legea 227/2015, persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri anuală realizată în cursul anului precedent, este inferioară plafonului de 300.000 lei, poate solicita scoaterea din evidenţă persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici conform art. 310 alin. 1, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă.

Registrele în care se poate verifica codul de înregistrare fiscală deţinut de o persoană impozabilă:

 • registrul persoanelor impozabile în scopuri de TVA conform art.316 din Codul Fiscal (https://www.anaf.ro/RegistruTVA)

 • registrul persoanelor inactivi sau reactivaţi (https://www.anaf.ro/inactivi)


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.