Ce este certificatul fiscal şi cum îl putem obţine de la ANAF

Publicat de Florela Blidariu pe

Certificatul de atestare fiscală este un act oficial care arată modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat de către contribuabil conform, Ordinului ANAF 3654/2015.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează de către organul fiscal competent pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a organului fiscal în evidenţa căruia este înregistrat contribuabilul şi cuprinde obligaţiile fiscale restante existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării acestuia, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează:

 • la solicitarea contribuabililor/plătitorilor;
 • la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
 • din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;
 • la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate;
 • la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză;
 • la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi:

 • depusă la registratura organului fiscal competent;
 • trimisă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
 • comunicată online organului fiscal prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual” (conform OMFP 660/2017, acesta poate fi comunicat şi prin Spaţiul Privat Virtual).

În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante privind atribuirea contractelor de achiziţie publică etc., odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, depune în original şi documentul eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acesta. Acest document este valabil 20 zile de la data eliberării.

Certificatul de atestare fiscală se emite în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia. (art. 5 din ORDIN ANAF  3654/2015), pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent.

În situaţia contribuabilului/plătitorului supus unei inspecţii fiscale, care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice, sau 90 de zile, de către persoanele fizice.

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţă organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează în cursul anului impozitul este datorat de persoana care deţinea dreptul de proprietate la data de 31 decembrie a anului precedent, pentru întregul an fiscal, potrivit Codului fiscal.

Sunt nule de drept actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, fără prezentarea certificatului de atestare fiscală şi fără plata impozitului anual datorat de proprietarul bunului.

NU nu sunt aplicabile, însă, aceste reguli în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare, unul se oferă solicitantului, iar celălalt se arhivează de către organul fiscal emitent.

La cererea solicitantului se pot elibera mai multe exemplare de certificate fiscale, dacă s-a menţionat expres în cerere numărul acestora.

Certificat de atestare online

ANAF pune la dispoziţie platforma Spaţiul privat virtual pentru ca cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală să poată fi realizată online, deci şi eliberarea actului.

Înainte de completarea câmpurilor pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală este obligatoriu să se realizeze înregistrarea în sistemul ANAF:

 • persoanele fizice vor completă datele personale precum: nume, prenume, CNP, serie, număr de buletin s.a.;
 • în cazul persoanelor juridice accesul se va face pe baza certificatelor digitale calificate.

1 comentariu

Mihaela · 26 decembrie 2020 la 17:17

Buna seara, am si eu o intrebare, am nevoie de certificatul fiscal sa inmatriculez un autoturism cumparat din Germania pe numele meu in România, dar eu daca am ceva datorii pe certificat, mai precis suma de 5000 lei pt o datorie la Provident, neplătită din motive personale, o sa intampin probleme la inmatriculare sau nu? Va multumesc

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.