Ce trebuie să știi despre bursele private

Publicat de Florela Blidariu pe

Bursa privată reprezintă, conform legii 376/2004 privind bursele private, sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituție de învățământ superior acreditată, din țară sau din străinătate. Conform OMFP 1759/2004 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a legii 376/2004 privind bursele private, acestea se pot acorda doar persoanelor fizice române.

Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să își îndeplinească obligațiile de studiu, precum și celelalte condiții în care se oferă bursa. Contractul se semnează de beneficiar sau, în funcție de vârstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului său legal, și de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa. Beneficiarul bursei private are obligația să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituția/unitatea de învățământ în care studiază. Contractul poate conține clauze prin care să se stabilească obligația beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite. Pe perioada acordării bursei private se interzice ca beneficiarul să lucreze pentru cel ce acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta. În caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin contract, beneficiarul bursei se obligă prin angajament de plată să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație.

Bursa privată poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă de timp, stabilită prin contract si nu poate fi acordată rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv. Bursa se poate suspenda pe perioadele în care beneficiarul ei nu îndeplinește clauzele, stabilite prin contract.

Cuantumul lunar al bursei private trebuie să acopere cel puțin masa, cazarea și cheltuielile de întreținere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie. Acest cuantum se poate modifica ulterior încheierii contractului numai prin act adițional la acesta.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, sumele utilizate pentru acordarea burselor private sunt deductibile fiscal, în condițiile legii.  Conform art.25, alin.4, litera i) din Codul fiscal, cheltuielile privind bursele private acordate potrivit legii 376/2004 sunt cheltuieli nedeductibile integral la calculul impozitului pe profit. Contribuabilii care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri
  • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. De asemenea, contribuabilii au obligația depunerii declarației 107 – Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private – până la termenul de depunere a declarației de impozit pe profit.

Contribuabilii care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor nu pot scădea din impozit cheltuielile privind bursele private acordate potrivit legii. Ei pot scădea din impozitul pe veniturile microintreprinderilor doar:

  • sponsorizările efectuate catre entitățile nonprofit și unitățile de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.
  • bursele acordate elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente pot acorda burse private. Conform art.68, alin.5, lit.a) din Codul fiscal, cheltuielile privind acordarea de burse private, efectuate conform legii, sunt deductibile în limita unei cote de 5% din baza ce calcul. Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

În cazul veniturilor realizate de persoane fizice, acestea pot redirectiona 3,5% din impozitul anual datorat pentru acordarea de burse private prin depunerea formularului 230.

Conform prevederilor art.62, lit.o) si o^1) din Codul fiscal, bursele primite de persoanele fizice care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru instituționalizat reprezinta venituri neimpozabile. Prin cadru instituționalizat se înțelege orice entitate care are ca obiect de activitate educația școlară, universitară, pregătirea și/sau perfecționarea profesională, recunoscută de autorități ale statului român.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.