Dividende cuvenite asociaţilor/acţionarilor

Publicat de Florela Blidariu pe

Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată defineşte la art. 67(1) dividendul ca fiind cota- parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat/ acţionar. La aliniatul(2) din aceeaşi lege se arată că dividendele se distribuie asociaţilor/ acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor/ acţionarilor. Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. Dividendele plătite contrar celor menţionate mai sus, se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii/ acţionarii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau ar fi trebuit să o cunoască.

Potrivit legii contabilităţii, profitul contabil reprezintă diferenţa între venituri şi cheltuieli şi este evidenţiat în contul 121 “Profit sau pierdere”. De regulă, la închiderea unui exerciţiu financiar odată cu aprobarea situaţiilor financiare anuale, asociaţii/ acţionarii hotărăsc şi destinaţia profitului net realizat. Dacă prin hotărârea adunării generale s-a repartizat la dividende tot profitul realizat în anul încheiat sau o parte din acesta, este de ştiut faptul că la data ridicării efective a dividendelor de către asociaţi/ acţionari, conform art. 43 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, persoana juridică care plăteşte dividendele are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende cuvenit bugetului de stat. Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române (asociată sau acţionară) sau unei persoane fizice (asociată/ acţionară). Prin excepţie de la această regulă, în cazul dividendelor distribuite şi care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până în dată de 25 ianuarie a anului următor. Tot ca o excepţie, Codul fiscal mai prevede că este scutită de impozit persoană juridică care primeşte dividendele, dacă la data plății dividendelor deţine minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii . Aceeaşi scutire de impozit se aplică şi unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE, cu condiţia însă ca societatea beneficiară să aibă o formă de organizare prevăzută de lege într-un stat din UE, să plătească impozit în acel stat şi să deţină minimum 10% din capitalul social în persoană juridică romană pe o perioada neîntreruptă de cel puţin un an, care se încheie la data plății dividendului. Condiţia pentru această scutire este ca persoana juridică română care plăteşte dividendele să fie plătitoare de impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.

Există situaţii când asociaţii/ acţionarii hotărăsc odată cu aprobarea situaţiilor financiare anuale să nu distribuie nimic la dividende, profitul net realizat rămânând nerepartizat până la o dată ulterioară. Atunci când prin hotărârea adunării generale se decide repartizarea la dividende a profitului realizat în anii precedenţi, procedura este aceeaşi, în sensul reţinerii la sursă a impozitului datorat, declararea şi plata acestuia de către plătitorul dividendelor.

Începând cu data de 15 iulie 2018, dată la care a intrat în vigoare Legea 163/10.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, se pot face şi repartizări interimare de dividende în cursul anului care se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de asociaţi/ acţionari. Repartizarea trimestrială a profitului către asociaţi, respectiv acţionari se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate, din care se scad orice pierderi reportate. Repartizarea trimestrială se poate face doar pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a asociaţilor/ acţionarilor, precedată de inventariera patrimoniului ca şi la situaţiile financiare anuale. Situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori conform legii sau după caz auditului financiar. Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii, sau după caz, acţionarii datorează, după acest termen, o dobândă penalizatoare. Conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi, după caz, de a lua măsurile care se impun.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.