Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Publicat de Florela Blidariu pe

       -anularea unor obligaţii accesorii şi

       -posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare 

 

Pot beneficia de prevederile art 23 alin (1) şi (2) din Ordonanţa nr.6/2019, respectiv de anularea unor obligaţii acesorii, următorii debitori:

 1. Debitorii – persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice – care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.
 2. Debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.

Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, se înțelege:

 1. obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
 2. diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
 3. alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018, inclusiv:

 1. obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 2. obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (4) conform art.23, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Pentru obligațiile prevăzute la art.23 alin. (4) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Conform art.24 din Ordonanţa nr.6/2019 – Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
 2.  sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 3. debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
 4. debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii vor notifica organul fiscal competent cu privire la intenția lor, până cel mai târziu dată depunerii cererii de anulare a accesoriilor ,respectiv 15 decembrie 2019.

Ordonanţa prevede la art. 1 şi instituirea posibilităţii restructurării obligaţiilor bugetare.

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorii care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 2. să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 3.  să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014;
 4.  să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 5.  să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3);
 6.  să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanțe.

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare va notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 30 septembrie 2019, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurare. Urmează să se adreseze  apoi unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. Prin planul de restructurare pot fi propuse printre altele următoarele măsuri: plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor; stingerea obligaţiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului; anularea unor obligaţii bugetare principale şi accesorii  la finalizarea planului de restructurare realizat. Măsura de anulare a unor obligaţii principale poate avea loc pentru maxim 50% din totalul obligaţiilor bugetare principale cu respectarea unor condiţii impuse de ordonanţă la art. 4 alin. (6) – (9).

Debitorul depune la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent. Solicitarea de restructurare se soluţionează de organul fiscal în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

Este important de menționat că, odată ce a fost aprobat planul de restructurare, urmează perioada de monitorizare a aplicării planului, iar ulterior acesta poate fi modificat pe parcurs, cu aprobarea organului fiscal.

 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.