Scutirea de impozit pe venitul din salarii al programatorilor IT

Publicat de Florela Blidariu pe

Conform prevederilor Codului fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii sau asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare programe pentru calculator.

1. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutirea de impozit pe salariu în 2018

Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexă;

b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c) dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;

e) veniturile anuale prevăzute la lit. d au valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 de euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României aferent fiecărei luni în care se înregistrează venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

2. Documentele justificative în baza cărora se poate beneficia de scutirea de impozit pe salariu

Conform Ordinului comun nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 emis de MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE (Nr. 1.168 din 14 decembrie 2017), MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE (Nr. 3.024 din 8 ianuarie 2018 ), MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE (Nr. 492 din 10 ianuarie 2018 ), MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE(Nr. 3.337 din 29 decembrie 2017 ), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018, lunar trebuie întocmit dosarul de scutire pentru fiecare angajat scutit de impozit.

Potrivit articolului 3 al Ordinului nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017
(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor specifice prevăzute în anexă, sunt:

  • actul constitutiv în cazul operatorilor economici;
  • organigrama angajatorului;
  • fișa postului;
  • copia cu mențiunea conform cu originalul a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă sau scurtă durată respectiv copia cu mențiunea conform cu originalul a diplomei acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență;
  • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvirea nu a fost încă eliberată;
  • adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior în cazul în care angajatul deține diploma de bacalaureat, eventual echivalată / recunoscutădar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență;
  • copia cu mențiunea conform cu originalul la Contractul individual de muncă;
  • statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
  • comanda internă aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;
  • balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificativa în format electronic acestea vor fi semnate cu semnătură electronică furnizată de un furnizor de servicii acreditat.

Scutirea de impozit se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator în baza unui contract individual de muncă indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire și fără a fi condiționată de contribuția acestuia la realizarea plafonului de venit.

3. Ocupații specifice activităților de creare de programe pentru calculator

Lista cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator:

1. Administrator bază de date;
2. Analist;
3. Inginer de sistem în informatică;
4. Inginer de sistem software;
5. Manager de proiect informatic;
6. Programator;
7. Proiectant în sisteme informatice;
8. Programator în sistem informatic;
9. Programator ajutor;
10. Analist ajutor.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.