Fișa postului. Importanță și obligativitate

Publicat de Elena Nicolii pe

Fișa postului document obligatoriu

Conform prevederilor Legii SSM nr. 319/ 2006 art.13, lit.d) angajatorul are obligația să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate. Prin Ordinul MMSS nr. 64/28.02.2003 modificat și completat prin OMMFPS nr.76/11.03.2003 și OMMFPS nr.1616/ 02.06.2011 care stabilește modelul-cadru al contractului individual de muncă, la litera F se menționează atribuțiile postului: Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexa la contractul individual de muncă. Anexă, prin care se definesc principalele sarcini ale salariatului, ce trebuie aduse la cunoștința salariatului de la momentul semnării contractului sau chiar înainte. 

Fișa de post nu intră în categoria documentelor ce trebuie depuse în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, însă trebuie prezentată de angajator ori de câte ori o solicită inspectorului de muncă.

În cadrul fișei de post sunt precizate toate sarcinile și responsabilitățile ce-i revin titularului postului, condițiile de lucru, standardele de performanță, modalitatea de recompensare și caracteristicile personale necesare angajatului pentru îndeplinirea cerințelor postului.

Importanța fișei de post pentru angajat

 • Fișa postului conține sarcinile generale ce trebuie îndeplinite pentru postul respectiv și standardul de performanță – numai îndeplinind sarcinile din fișa de post și atingând standarul de performanță te poți asigura ca vei putea cere o mărire de salariu sau o promovare;
 • Prin fișa de post poți obține o raportare corectă a ta față de ceilalți angajați. Datorită prezenței relațiilor ierarhice și a celor de colaborare cu celelalte departamente, poți realiza raporturile dintre tine și ceilalți;
 • Tot cu ajutorul fișei de post îți poți da seama dacă îți sunt date atribuții extra, datorită performanțelor tale ridicate. Dacă îți sunt atribuite, o poți considera ca pe o motivație, o promovare sau angajarea unei alte persoane ca ajutor;

Importanța fișei de post pentru organizație

 • Pentru organizație, fișa de post este baza realizării recrutării și selecției pentru postul respectiv. Doar pe baza unei fișe a postului se poate realiza un anunț de angajare și mai apoi un interviu și o selecție eficientă;
 • Fișele de post ajută la organizarea eficientă pe departamente, ierarhii și niveluri ale organizației. Pe baza ei puteți structura fiecare departament și, mai departe, puteți realiza organigrama firmei. În acest fel, fiecare post are o poziție clar delimitată în cadrul structurii organizatorice a firmei.
 • Fișa postului este unul dintre fundamentalele instrumente de informare pentru noii angajați.
 • Prin conținutul său, fișa postului este foarte utilă în evaluarea personalului. Pe baza descrierii și a specificației postului se pot stabili testele profesionale în vederea angajării sau promovării.

Fișa de post este importantă și prin prisma articolelor din Codul Muncii care conțin prevederi ce afectează conținutul ei:

 • Art. 13 alin. (2) din Codul Muncii: Angajatorul minorului care are vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani nu va putea stabili pentru acesta atribuții ce constau în prestarea de activități ce nu sunt potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile si cunostintele sale, care ar putea aduce atingere sănătății, dezvoltării și pregătirii profesionale;
 • Art. 15 din Codul Muncii: Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale;
 • Art. 17 alin. (3) din Codul Muncii: Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente: lit. d) funcția/ocupația conform clasificației ocupațiilor din România sau a altor acte normative și atribuțiile postului;
 • Art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul Muncii: Salariatul are obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 • Art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul Muncii: Salariatul are obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 • Art. 40 alin.(1) lit. b) din Codul Muncii: Angajatorul are dreptul să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
 • Art. 40 alin.(1) lit. c) din Codul muncii În completarea sarcinilor trasate prin fișa postului, angajatorul are dreptul să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 • Art. 40 alin. (1) lit. d) din Codul Muncii: Angajatorul are dreptul să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • Art. 43 din Codul Muncii: Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.
 • Art. 48 din Codul Muncii: Angajatorul poate modifica temporar felul muncii și implicit și principalele sarcini și responsabilități ce revin postului ocupat de angajat, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului;

Și nu în ultimul rând, fișa postului este foarte importantă în soluționarea eventualelor litigii de muncă, litigii angajator/angajat care ajungând în instanță, primul document solicitat este fișa postului.

Fișa postului este un document important atât pentru departamentul de resurse umane, organizație cât și pentru salariați. Fără doar și poate, fișa postului împreună cu regulamentul intern, reprezintă unele dintre documentele cele mai importante în derularea în bune condiții a întregii activități din cadrul unei companii.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.