Indemnizația lunară pentru concediul de creștere copil (CCC)

Publicat de Florela Blidariu pe

Legea dă dreptul atât mamei, cât şi tatălui să obţină concediul şi banii aferenţi pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap).

I. Aspecte esenţiale la acordarea CCC

 • Se acordă opţional, la cererea oricăruia dintre părinţii copilului;
 • Este condiţionat de realizarea de venituri impozabile o perioadă de minim 12 luni impozabile în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 actualizată 2018;
 • Se acordă pe o perioadă lungă de timp, respectiv până când copilul împlineşte 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • Poate fi efectuat numai după finalizarea concediului medical postnatal (de lăuzie), a cărui durată nu poate fi mai mică de 42 de zile calendaristice.

II. Condiţii acordare CCC

Părintele care vrea să intre în CCC (mama sau tata) trebuie să îndeplinească obligatoriu şi următoarele condiţii:

 1. să fie cetăţean român, străin sau apatrid (adică fără cetăţenie);
 2. domiciliul/reşedinţa să-i fie pe teritoriul României;
 3. locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

ATENŢIE! Nu se transferă de la un părinte la altul dreptul la CCC. Dacă ambele persoane din familie au dreptul la CCC, regula este că cel puţin o lună din perioada totală a CCC să fie alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Astfel, dacă mama intră în concediul de creştere, tatăl poate să stea şi el în concediu, în locul mamei, cel puţin o lună.

III. Venituri care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei CCC

Veniturile care se iau în calculul pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sunt veniturile din salarii şi/sau asimilate salariilor, veniturile din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit.

­Atenţie! Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă indiferent de numărul de copii pentru care părintele a beneficiat în trecut de aceste drepturi.

IV. Documente necesare la depunerea dosarului de obţinere a indemnizaţiei CCC

Pentru a beneficia în mod legal de concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere, conform OUG nr. 111/2010 actualizată 2018, însoţită de următoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

 • Copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • Actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • Actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
 • Dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (adeverinţa de venit – formular pus la dispoziţie de primărie);
 • Dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului (Decizia de suspendare/ Cererea de suspendare a contractului de muncă);
 • Orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Actele menţionate mai sus se vor depune la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa în maxim 60 de zile lucrătoare de la data intrării în CCC.

V. Cuantum indemnizaţie CCC

Indemnizaţia lunară CCC este de minim 1.250 lei/lună indiferent de norma pe care aţi avut-o în cele 12 luni lucrate, dar nu mai mult de 8.500 lei/lună.

Conform OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial, Cuantumul minim al indenizatiei nu poate fi mai mic decât suma rezultată prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, denumit în continuare ISR şi nici mai mare de 8.500 lei.

VICe venituri ai voie să realizezi în concediu creştere copil

Regula este că persoana care primeşte indemnizaţia pentru concediu creştere copil să nu mai realizeze şi alte venituri în perioada respectivă. Altfel, se va suspenda dreptul la bani (suspendare care va interveni în ziua imediat următoare).

Totuşi, OUG nr. 111/2010 actualizată 2018, a prevăzut şi câteva excepţii de la această regulă:

 • persoană primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
 • cel îndreptăţit primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
 • beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei.

În acest din urmă caz, părintele are voie să obţină venituri impozabile, fără să-i fie suspendată plata indemnizaţiei, dacă acestea nu depăşesc într-un an calendaristic 3.750 de lei (1.250 lei x 3).

VII. Alte aspecte de care trebuie să ţineţi cont

Tatăl copilului are dreptul la un concediul paternal de 5 zile lucrătoare la care se mai adaugă 10 zile lucrătoare dacă a obţinut atestatul de puericultură.

Concediul paternal:

 • se acordă potrivit Legii nr. 210/1999 privind concediul paternal şi, spre deosebire de concediul pentru creşterea copilului, nu este un concediu de asigurări sociale;
 • se acordă după naşterea copilului, dar nu mai târziu de 8 săptămâni de la acest moment;
 • indemnizaţia aferentă acestui concediu se suportă din fondul de salarii al angajatorului, iar nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

VIII. Stimulentul de inserţie – condiţii de acordare

Potrivit OUG nr. 111/2010 actualizată 2018, stimulentul de inserţie este o sumă de bani lunară de care beneficiază părinţii care revin din CCC cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani (copil cu handicap).

Cuantumul stimulentului de inserţie în anul 2018 este de 650 lei/lună.

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

 1. începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 2. de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 3. de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 4. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la punctele 1, 2 şi 3;
 5. începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
 6. În situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând şi perioada prevăzută la art.11 alin.2 din ordonanţa de urgenţă, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

De la data începerii activităţii şi primirii stimulentului de inserţie se întrerupe acordarea de indemnizaţie pentru creşterea copilului.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.