Noile prevederi privind raportarea către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Publicat de Florela Blidariu pe

Legea 129/11.07.2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului care a intrat în vigoare la data de 21.07.2019 instituie noi măsuri şi reguli în ceea ce priveşte entităţile raportoare şi rapoartele pe care acestea trebuie să le întocmescă şi să le transmită la Oficiu.

Astfel, potrivit prevederilor art.60(3) din lege, entităţile raportoare sunt obligate să se conformeze obligaţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 18 ianuarie 2020.

O primă obligaţie a entităţilor raportoare este aceea de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea legii.          

Cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către acesta.

Formularul se generează automat prin completare pe site-ul onpcsb.ro, la rubrica „Rapoarte on-line” – subrubrica „Raportare on-line”.

Odată generat, formularul trebuie să ajungă în original semnat și ștampilat la sediul ONPCSB de unde se va elibera o parolă cu care persoanele desemnate se vor conecta pe site să facă raportări.

Nerespectarea obligației de desemnare a persoanei/persoanelor care au responsabilităţi în aplicarea legii se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice limita maximă a amenziii se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată (art.43 alin. 1 litera a) şi respectiv alin. 2 şi 3).

În cazul netransmiterii rapoartelor prevăzute de noua lege a spălării banilor persoanele în cauză se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei şi 90.000 lei( art.43 alin. 1 litera c) şi alin. 2 şi 3).

Cine sunt entităţile raportoare?

Conform art.5 intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare:

a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f);

h) agenții imobiliari;

i) alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1), agenții și distribuitorii instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată, inclusiv cei ai instituțiilor din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României ori punctul central de contact, după caz, respectă obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(3) În aplicarea alin. (2), instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată le impun contractual agenților și distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege și din reglementările emise în aplicarea acesteia și stabilesc mecanismele de conformare.

Entităţile raportoare au obligaţia de a raporta la Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, precum şi tranzacţiile suspecte. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Toate raportările se vor face numai în format electronic, prin canalele puse la dispoziţie de către Oficiu .


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.